(1)
AnhL. L.; Loan Đỗ M.; TrangN. T.; SaT. T. MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA ĐƠN VỊ CỬ ĐI HỌC VÀ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG NĂM 2020-2022. JPRP 2022, 6.