(1)
ViT. N. H.; HoàngT. H.; DuyH. P.; UyênN. T. B.; LinhT. N. U. GIÁ TRỊ THANG ĐIỂM TWIST TRONG CHẨN ĐOÁN XOẮN TINH HOÀN Ở TRẺ EM: NGHIÊN CỨU CẮT NGANG TIẾN CỨU. JPRP 2022, 6.