(1)
MaiT. T. C. Ứng dụng của biến Thiên Sinh học Trong thực hành lâm sàng. JPRP 2022, 6.