(1)
LinhN. V.; MừngN. T. Điều trị bảo tồn đối với thoát vị thành bụng khổng lồ Có màng bọc: Nhân 2 trường hợp. JPRP 2021, 5.