(1)
Nam Đặng T. H.; HoàngT. T. Đặc điểm lâm sàng Và yếu tố Liên Quan đến độ nặng của bệnh màng Trong tại Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng. JPRP 2021, 5.