(1)
Nhung Đinh T. H.; LanA. T.; LIễuL. T.; MộcH. T. T.; NgaT. T.; NgọcN. B.; HuyềnT. T.; HuyN. X.; DũngV. C.; NgọcN. D. Chẩn đoán hội chứng Williams bằng kỹ thuật Lai huỳnh Quang tại chỗ. JPRP 2021, 5.