(1)
HoànN. T. M. Hình thái Và mối Liên Quan giữa kích thước Nang với các Type của dị dạng đường thở Và phổi bẩm Sinh. JPRP 2021, 5.