(1)
DungN. T.; HoangN. B.; ThaiN. T. T.; HueD. T.; MinhN. T. T. CĂN NGUYÊN VI SINH VẬT GÂY VIÊM PHỔI MẮC PHẢI CỘNG ĐỒNG Ở TRẺ 2 THÁNG ĐẾN 5 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN. JPRP 2021, 5.