(1)
AnhL. T.; HungN. N. Kết Quả phẫu thuật Llấy Bỏ xốp xương hộp kết hợp với giải Phóng Mô mềm chọn lọc ở Trẻ dưới 24 tháng tuổi mắc bàn chân khoèo bẩm Sinh. JPRP 2021, 5.