(1)
LeN. D.; ChucD. V.; HuyT. D. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của 81 Trẻ gái dậy Thì sớm Trung ương tại bệnh viện Trẻ Em hải phòng năm 2018-2019. JPRP 2021, 5.