(1)
Thu HuongD. T.; Minh ThanH. T.; NgaiL. K.; DienT. M. Kết Quả triển Khai gói giải pháp phòng ngừa nhiễm khuẩn huyết Liên Quan đến đường truyền Trung tâm. JPRP 2021, 5.