(1)
GiangL. H.; HọcT. V. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng Và hình ảnh cộng hưởng từ U màng não thất ở Trẻ Em. JPRP 2018, 2.