(1)
HiềnN. T. T.; Vân Đặng T. H. Một số yếu tố Liên Quan đến chẩn đoán muộn bệnh Kawasaki ở Trẻ Em. JPRP 2018, 2.