[1]
AnhL.L., Loan Đỗ M., TrangN.T. và SaT.T. 2022. MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA ĐƠN VỊ CỬ ĐI HỌC VÀ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG NĂM 2020-2022. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa. 6, 5 (tháng 12 2022).