[1]
ViT.N.H., HoàngT.H., DuyH.P., UyênN.T.B. và LinhT.N.U. 2022. GIÁ TRỊ THANG ĐIỂM TWIST TRONG CHẨN ĐOÁN XOẮN TINH HOÀN Ở TRẺ EM: NGHIÊN CỨU CẮT NGANG TIẾN CỨU. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa. 6, 5 (tháng 12 2022).