[1]
MaiT.T.C. 2022. Ứng dụng của biến thiên sinh học trong thực hành lâm sàng. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa. 6, 1 (tháng 6 2022). DOI:https://doi.org/10.47973/jprp.v6i1.439.