GIÁ TRỊ THANG ĐIỂM TWIST TRONG CHẨN ĐOÁN XOẮN TINH HOÀN Ở TRẺ EM: NGHIÊN CỨU CẮT NGANG TIẾN CỨU

Trịnh Nguyễn Hạ Vi, Trần Huy Hoàng, Hồ Phi Duy, Nguyễn Thị Bích Uyên, Trương Nguyễn Uy Linh

Main Article Content

Tóm tắt

Mục tiêu: Xoắn tinh hoàn là một cấp cứu ngoại khoa do đó đòi hỏi chẩn đoán nhanh chóng và chính xác. Nghiên cứu này nhằm đánh giá vai trò thang điểm TWIST trong chẩn đoán xoắn tinh hoàn ở trẻ em


Phương pháp: Chúng tôi phân tích tiến cứu các trường hợp trẻ từ 1 tháng tuổi đến 16 tuổi đến khám tại Bệnh viện Nhi đồng 1 vì hội chứng bìu cấp từ 1/6/2020 đến 31/5/2021.


Kết quả: Qua nghiên cứu, có 68 trường hợp đau bìu cấp, trong đó có 16 (23,5%) trường hợp xoắn tinh hoàn. Tỷ lệ cắt bỏ tinh hoàn do xoắn là 56%. Trong 32 bệnh nhân (47%) có tổng điểm TWIST ≤2, không có ca nào xoắn, 20 bệnh nhi có tổng điểm 3 – 4, trong đó có 1 trường hợp xoắn tinh hoàn, 16 bệnh nhi có tổng điểm ≥5, có 1 trường hợp không xoắn tinh hoàn. Diện tích dưới đường cong ROC là 0.987 với p<0.001. Độ nhạy và độ đặc hiệu cho điểm cắt 5 lần lượt là 93,7% và 98,1%.


Kết luận: Thang điểm TWIST có độ nhạy, độ đặc hiệu cao và có thể được sử dụng trong chẩn đoán xoắn tinh hoàn ở trẻ em.

Article Details

Từ khóa

Hội chứng bìu cấp, thang điểm TWIST, xoắn tinh hoàn

Các tài liệu tham khảo

1. Baldisserotto M. Scrotal emergencies. Pediatr Radiol 2009;39(5):516-521. https://doi.org/10.1007/s00247-008-1134-0
2. Mellick LB, Sinex JE, Gibson RW et al. A Systematic Review of Testicle Survival Time After a Torsion Event. Pediatric Emerg Care 2019;35(12):821-825. https://doi.org/10.1097/pec.0000000000001287
3. Pogorelić Z, Mustapić K, Jukić M et al. Management of acute scrotum in children: a 25-year single center experience on 558 pediatric patients. Can J Urol 2016;23(6):8594-8601.
4. Nelson CP, Williams JF, Bloom DA. The cremasteric reflex: a useful but imperfect sign in testicular torsion. J Pediatr Surg 2003;38(8):1248-1249. https://doi.org/10.1016/s0022-3468(03)00280-x
5. Kalfa N, Veyrac C, Lopez M et al. Multicenter assessment of ultrasound of the spermatic cord in children with acute scrotum. J Urol 2007;177(1):297-301; discussion 301. https://doi.org/10.1016/j.juro.2006.08.128
6. DaJusta DG, Granberg CF, Villanueva C et al. Contemporary review of testicular torsion: New concepts, emerging technologies and potential therapeutics. J Pediatr Urol 2013;9(6):723-730. https://doi.org/10.1016/j.jpurol.2012.08.012
7. Barbosa JABA, Arap MA. Escroto agudo: diagnóstico diferencia e tratamento. Revista de Medicina 2018;97(3):278-282. https://doi.org/10.11606/issn.1679-9836.v97i3p278-282
8. Barbosa JA, Tiseo BC, Barayan GA et al. Development and initial validation of a scoring system to diagnose testicular torsion in children. J Urol 2013;189(5):1859-1864. https://doi.org/10.1016/j.juro.2012.10.056
9. Baskovic M, Zupancic B, Vukasovic I et al. Validation of a TWIST Score In Diagnosis of Testicular Torsion - Single-Center Experience. Klin Padiatr 2019;231(4):217-219. https://doi.org/10.1055/a-0826-4885
10. Manohar CS, Gupta A, Keshavamurthy R et al. Evaluation of Testicular Workup for Ischemia and Suspected Torsion score in patients presenting with acute scrotum. Urol Ann 2018;10(1):20-23. https://doi.org/10.4103/ua.ua_35_17
11. Sheth KR, Keays M, Grimsby GM et al. Diagnosing Testicular Torsion before Urological Consultation and Imaging: Validation of the TWIST Score. J Urol 2016;195(6):1870-1876. https://doi.org/10.1016/j.juro.2016.01.101
12. Murphy FL, Fletcher L, Pease P. Early scrotal exploration in all cases is the investigation and intervention of choice in the acute paediatric scrotum. Pediatr Surg Int 2006;22(5):413-416. https://doi.org/10.1007/s00383-006-1681-0
13. Coran AG et al. Undescended Testis, Torsion, and Variocele. Pediatric Surgery: Elsevier Sauders 2012:1003-1019.
14. Boettcher M, Krebs T, Bergholz R et al. Clinical and sonographic features predict testicular torsion in children: a prospective study. BJU Int 2013;112(8):1201-1206. https://doi.org/10.1111/bju.12229
15. Nason GJ, Tareen F, McLoughlin D et al. Scrotal exploration for acute scrotal pain: a 10-year experience in two tertiary referral paediatric units. Scand J Urol 2013;47(5):418-422. https://doi.org/10.3109/00365599.2012.752403
16. Ciftci AO, Senocak ME, Tanyel FC et al. Clinical predictors for differential diagnosis of acute scrotum. Eur J Pediatri Surg 2004;14(5):333-338. https://doi.org/10.1055/s-2004-821210
17. Frohlich LC, Paydar-Darian N, Cilento BG et al. Prospective Validation of Clinical Score for Males Presenting With an Acute Scrotum. Acedemic Emergency Medicine 2017;24(12):1474-1482. https://doi.org/10.1111/acem.13295
18. Ridgway A, Hulme P. BET 2: Twist score in cases of suspected paediatric testicular torsion. Emergency medicine journal: EMJ 2018;35(9):574-575. http://doi.org/10.1136/emermed-2018-208024.3