Đánh giá hiệu quả dung dịch Dr. Eca và gel nano bạc trên tổn thương da ở bệnh nhân thủy đậu tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Nguyễn Văn Lâm, Trần Thị Thu Hương, Đỗ Thị Thúy Hậu, Nguyễn Lệ Chinh, Nguyễn Thị Bảo Ngọc, Phạm Thế Việt

Main Article Content

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả dung dịch Dr.Eca và gel Nano bạc trên tổn thương da ở bệnh
nhân thủy đậu tại bệnh viện Nhi Trung Ương.
Đối tượng nghiên cứu: 84 bệnh nhân được chẩn đoán xác định là thủy đậu điều trị nội trú
tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương từ 15/6/2019 đến 15/6/2021.
Phương pháp nghiên cứu: Thử nghiệm lâm sàng có đối chứng ngẫu nhiên. Nhóm nghiên
cứu là 42 trẻ mắc thủy được chăm sóc da bằng tắm dung dịch Dr.ECA và bôi Gel nano bạc.
Nhóm đối chứng là 42 trẻ mắc thủy đậu được chăm sóc da bằng bôi dung dịch xanh metylen
hoặc betadin kết hợp với tắm nước thường hoặc dung dịch Lactacyd.
Kết quả: Sau 3 ngày vào viện tỉ lệ trợt/loét ở nhóm nghiên cứu là 26,2% giảm so với nhóm
chứng là 40,5%. Sau 5 ngày điều trị hầu hết các tổn thương ở nhóm nghiên cứu đều giảm rõ
rệt so với nhóm chứng (dát đỏ giảm từ 13,2% xuống 2,9%, trợt/loét giảm từ 18,4% xuống
2,9%, mụn mủ giảm từ 36,8% xuống 22,9%..) sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,05.
Kết luận: Điều trị tổn thương da trên bệnh nhân thủy đậu ở nhóm nghiên cứu tốt hơn nhóm
chứng, các tổn thương trên da nhóm nghiên cứu giảm hơn nhiều so với nhóm chứng đặc
biệt sau 5 ngày điều trị.

Article Details

Từ khóa

Thủy đậu, gel nano bạc, Dr.Eca

Các tài liệu tham khảo

[1] Bùi Đại (2005). Bệnh học Truyền Nhiễm,
Nhà xuất bản Y học, trang 214-218.
[2] Harpaz R, Leung JW. The Epidemiology
of Herpes Zoster in the United States
During the Era of Varicella and
Herpes Zoster Vaccines: Changing
Patterns Among Children. Clin Infect
Dis 2019;69(2):345-347. https://doi.
org/10.1093/cid/ciy954
[3] Riera-Montes M, Bollaerts K, Heininger
U et al. Estimation of the burden of
varicella in Europe before the introduction
of universal childhood immunization.
BMC Infect Dis 2017;17(1):353. https://
doi.org/10.1186/s12879-017-2445-2
[4] Robin DK. The mechanism of
antimicrobial action of Electro-
Chemically Activated (ECA) water
and its healthcare applications. Faculty
of Natural and Agricultural Sciences,
University of Pretoria, South Africa
2019
[5] Buu NQ, Chau NH, Dung TTN et al.
Studies on manufacturing of topical
wound dressings based on nanosilver
produced by aqueous molecular solution
method. Journal of Experimental
Nanoscience 2011;6(4):409-421.
[6] Quách Thị Hà Giang (2011). Nghiên
cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng
và hiệu quả điều trị bệnh thủy đậu bằng
uống Acyclovir. Luận văn bác sỹ nội trú,
Trường Đại học Y Hà Nội.
[7] Tô Thị Thanh Nga (2016). Đánh giá kết
quả điều trị bệnh thủy đậu bằng uống
Acyclovir kết hợp bôi fucidin tại khoa
da liễu, Bệnh viện Quân y 103. Kỷ yếu
hội nghị Khoa học - Công nghệ tuổi trẻ
các trường Đại học, Cao đẳng Y - Dược
Việt Nam lần thứ XVIII, 305-308.