Thoát vị hoành bẩm sinh được cứu sống bằng phương pháp ECMO: báo cáo ca bệnh

Ngô Thị Mừng, Đặng Ánh Dương, Phạm Hồng Sơn

Main Article Content

Tóm tắt

Giới thiệu: Thoát vị hoành bẩm sinh xảy ra ở khoảng 1/2000-5000 trẻ sinh sống, với tỉ lệ tử vong cao, đặc biệt nếu kèm theo các dị tật bẩm sinh khác như dị tật tim.1 Quản lý thoát vị hoành bẩm sinh cần sự kết hợp của nhiều chuyên khoa bao gồm quản lý trước sinh và sau sinh. Mục tiêu: Báo cáo trường hợp bệnh nhân thoát vị hoành bẩm sinh đầu tiên được điều trị thành công bằng phương pháp ECMO (oxy hóa bằng màng ngoài cơ thể) tại bệnh viện Nhi Trung Ương. Báo cáo ca bệnh: Bệnh nhân nam, sinh lúc 38 tuần thai được chẩn đoán trước sinh là thoát vị hoành bẩm sinh ở tuần thứ 14 của thai kỳ, không có dị tật khác kèm theo, chỉ số phổi đầu là 1. Ngày thứ 3 sau sinh, bệnh nhân có tình trạng SpO2 trước ống động mạch 73%, sau ống động mạch 39%, OI 44 (oxygenation index – chỉ số oxy hóa máu) mặc dù đã được điều trị tích cực với máy thở và các thuốc hỗ trợ, vì thế bệnh nhân được điều trị bằng ECMO và đã cho kết quả thành công.

Article Details

Từ khóa

Thoát vị hoành, ECMO, thiểu sản phổi, tăng áp phổi ở trẻ sơ sinh.

Các tài liệu tham khảo

1. Stolar CJH, Dillon PW. Congenital Diaphragmatic Hernia and Eventration. Pediatr Surg. Published online January 1, 2012:809-824. doi:10.1016/B978-0-323-07255-7.00063-5
2. Perrone EE, Deprest JA. Fetal endoscopic tracheal occlusion for congenital diaphragmatic hernia: A narrative review of the history, current practice, and future directions. Transl Pediatr. 2021;10(5):1448. doi:10.21037/TP-20-130
3. Badillo A, Gingalewski C. Congenital diaphragmatic hernia: Treatment and outcomes. Semin Perinatol. 2014;38(2):92-96. doi:10.1053/J.SEMPERI.2013.11.005
4. Bartlett RH, Gazzaniga AB, Jefferies MR, Huxtable RF, Haiduc NJ, Fong SW. Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) cardiopulmonary support in infancy. Trans Am Soc Artif Intern Organs. 1976;22:80-92.
5. Lally KP, Paranka MS, Roden J, et al. Congenital diaphragmatic hernia: Stabilization and repair on ECMO. Ann Surg. 1992;216(5):569-573. doi:10.1097/00000658-199211000-00008
6. Kays DW. ECMO in CDH: Is there a role? Semin Pediatr Surg. 2017;26(3):166-170. doi:10.1053/J.SEMPEDSURG.2017.04.006
7. Nagata K, Usui N, Kanamori Y, et al. The current profile and outcome of congenital diaphragmatic hernia: A nationwide survey in Japan. J Pediatr Surg. 2013;48(4):738-744. doi:10.1016/J.JPEDSURG.2012.12.017
8. Laudy JAM, Van Gucht M, Van Dooren MF, Wladimiroff JW, Tibboel D. Congenital diaphragmatic hernia: an evaluation of the prognostic value of the lung-to-head ratio and other prenatal parameters. Prenat Diagn. 2003;23(8):634-639. doi:10.1002/PD.654
9. Snoek KG, Reiss IKM, Greenough A, et al. Standardized Postnatal Management of Infants with Congenital Diaphragmatic Hernia in Europe: The CDH EURO Consortium Consensus - 2015 Update. Neonatology. 2016;110(1):66-74. doi:10.1159/000444210
10. Bryner BS, West BT, Hirschl RB, et al. Congenital Diaphragmatic Hernia Requiring Extracorporeal Membrane Oxygenation: Does Timing of Repair Matter? J Pediatr Surg. 2009;44(6):1165. doi:10.1016/J.JPEDSURG.2009.02.022
11. Partridge EA, Peranteau WH, Rintoul NE, et al. Timing of repair of congenital diaphragmatic hernia in patients supported by extracorporeal membrane oxygenation (ECMO). J Pediatr Surg. 2015;50(2):260-262. doi:10.1016/J.JPEDSURG.2014.11.013
12. Yoder BA, Lally PA, Lally KP. Does a highest pre-ductal O2 saturation <85% predict non-survival for congenital diaphragmatic hernia? J Perinatol. 2012;32:947-952. doi:10.1038/jp.2012.18
13. Fallon SC, Cass DL, Olutoye OO, et al. Repair of congenital diaphragmatic hernias on Extracorporeal Membrane Oxygenation (ECMO): does early repair improve patient survival? J Pediatr Surg. 2013;48(6):1172-1176. doi:10.1016/J.JPEDSURG.2013.03.008
14. Kays DW, Talbert JL, Islam S, Larson SD, Taylor JA, Perkins J. Improved Survival in Left Liver-Up Congenital Diaphragmatic Hernia by Early Repair before Extracorporeal Membrane Oxygenation: Optimization of Patient Selection by Multivariate Risk Modeling. J Am Coll Surg. 2016;222(4):459-470. doi:10.1016/J.JAMCOLLSURG.2015.12.059
15. Rafat N, Schaible T. Extracorporeal membrane oxygenation in congenital diaphragmatic hernia. Front Pediatr. 2019;7(JULY):336. doi:10.3389/FPED.2019.00336/BIBTEX
16. Hung WT, Huang SC, Mazloum D El, et al. Extracorporeal membrane oxygenation for neonatal congenital diaphragmatic hernia: The initial single-center experience in Taiwan. J Formos Med Assoc. 2017;116(5):333-339. doi:10.1016/J.JFMA.2016.06.012
17. Davis PJ, Firmin RK, Manktelow B, et al. Long-term outcome following extracorporeal membrane oxygenation for congenital diaphragmatic hernia: the UK experience. J Pediatr. 2004;144(3):309-315. doi:10.1016/J.JPEDS.2003.11.031