Thực hành của hộ sinh về quy trình chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh sau mổ lấy thai tại Khoa Sản bệnh lý - bệnh viện Phụ sản Trung ương, năm 2018

Trần Thị Tú Anh, Vũ Thị Hoàng Lan, Đỗ Mạnh Hùng

Main Article Content

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực hành của hộ sinh về quy trình chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh sau mổ lấy thai tại khoa sản bệnh lý - bệnh viện Phụ sản Trung ương, năm 2018.
Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang quan sát ngẫu nhiên 50 lượt hộ sinh chăm sóc sản phụ và sơ sinh sau mổ lấy thai.
Kết quả: Thực hiện đầy đủ quy trình quản lý dịch vụ chăm sóc sau mổ lấy thai ở hộ sinh chiếm 86%; thực hiện đầy đủ hoạt động chuẩn bị, giao tiếp và hỏi thăm đạt tỷ lệ 32%; Thực hiện đầy đủ lượng giá, chăm sóc sản phụ, trẻ sơ sinh chiếm 88%; Thực hiện đầy đủ hướng dẫn, tư vấn sản phụ chiếm 22%.
Kết luận: Việc thực hiện quy trình chăm sóc sau mổ lấy thai nhìn chung thực hiện tốt ở hoạt động thực hiện quy trình quản lý; lượng giá, chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh; nhưng thực hiện chưa tốt ở hoạt động chuẩn bị, giao tiếp và tư vấn hướng dẫn.
Từ khóa: thực hành, chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh, khoa sản bệnh lý

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Vương Tiến Hoà (2004). Nghiên cứu chỉ định mổ lấy thai ở người đẻ con so tại bệnh
viện Phụ sản trung ương năm 2002. Nghiên cứu y học, (Số 5), 79–84.
2. Ninh Văn Minh (2013). Tình hình mổ lấy thai tại Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình năm
2012. Tạp chí Y học Thực hành, Bộ Y tế, số 874.
3. Lê Hoài Chương và cộng sự (2018). Nhận xét thực trạng mổ lấy thai tại bệnh viện
Phụ sản Trung ương năm 2017. Tạp chí Phụ sản, (Tập 16).
4. Health (UK) N.C.C. for W. and C. (2011). Care of the woman after caesarean section.
PubMed Health.
5. Thomas J, Paranjothy S, (2001), Royal College of Obstetricians and Gynaecologists
Clinical Effectiveness Support Unit.The National Sentinel Caesarean Section Audit
Report, London: RCOG Press.
6. Bộ Y tế (2016). Tài liệu hướng dẫn chuyên môn chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ sơ sinh
trong và ngay sau mổ lấy thai ban hành kèm theo Quyết định số 6734/QĐ-BYT.
7. Trương Thị Mỹ Hà (2017), Thực trạng và một số yếu tố thuận lợi, khó khăn đến việc
thực hiện quy trình đi buồng thường quy của điều dưỡng, hộ sinh tại bệnh viện Phụ
sản Hà Nội, năm 2017, Thạc sỹ quản lý bệnh viện, Đại học Y tế công cộng.
8. Đỗ Mạnh Hùng (2013), Nghiên cứu thực trạng nhận thức, thực hành y đức của điều
dưỡng viên tại bệnh viện Nhi Trung ương và kết quả một số biện pháp can thiệp -
Luận án Tiến sỹ Y tế công cộng.
9. Bộ Y tế Đổi mới phong cách, thái độ của cán bộ y tế hướng đến sự hài lòng của người
bệnh, Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04/06/2015. .
10. Rose S., Bisson J., Churchill R., et al. (2002). Psychological debriefing for preventing
post traumatic stress disorder (PTSD). Cochrane Database Syst Rev, (2), CD000560.
11. Thomas J P.S. (2001), Royal College of Obstetricians and Gynaecologists Clinical
Effectiveness Support Unit. The National Sentinel Caesarean Section Audit Report,
London: RCOG Press.