Mô tả một số đặc điểm vận động thô ở trẻ ở trẻ bại não thể co cứng tại bệnh viện Nhi Trung ương, năm 2018

Nguyễn Đình Đạt, Trịnh Quang Dũng, Nguyễn Hương Giang, Đỗ Mạnh Hùng

Main Article Content

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả một số đặc điểm vận động thô ở trẻ bại não thể co cứng tại bệnh viện Nhi Trung ương năm 2018.
Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích, nghiên cứu định lượng trên 112 trẻ bại não thể co cứng, sử dụng thang đo GMFCS.
Kết quả: Tình trạng vận động thô theo GMFCS, 54,5% ở mức 5; 21,4% ở mức 4 và 24,1% ở mức 3. Không tìm thấy sự khác biệt tỷ lệ các mức độ tình trạng vận động thô theo GMFCS với các đặc điểm độ tuổi, giới tính, tiền sử cân nặng sơ sinh, tiền sử tuổi thai khi sinh, tiền sử kiểu sinh, tiền sử tình trạng sinh, thời gian chẩn đoán bại não và loại bại não thể co cứng (p>0,05).
Kết luận: Phần lớn trẻ bại não có tình trạng vận động thô theo GMFCS ở mức 5, nghiên cứu cũng cho thấy không sự khác biệt về tỷ lệ các mức độ vận động theo GMFCS với các đặc điểm của trẻ.
Từ khóa: đặc điểm vận động thô, bại não thể co cứng, thang đo GMFCs

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Trần Thị Thu Hà, Phạm Đức Thắng , Vũ Đình Chính, Giáo trình Vật lý trị liệu - Phục
hồi chức năng Dùng cho đối tượng Kỹ thuật viên cao đẳng Vật lý trị liệu - Phục hồi
chức năng Tập 2. nhà xuất bản y học, 2004.
2. A. Colver, C. Fairhurst, and P. O. Pharoah, ”Cerebral palsy,” (in eng), Lancet, vol.
383, no. 9924, pp. 1240-9, Apr 05 2014.
3. Nguyễn Thị Minh Thủy, “Kết quả bước đâu nghiên cứu điều tra dịch tễ bại não tại
tỉnh Hà Tây,” (in việt nam), Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học, Hội phục hồi
chức năng Việt Nam, vol. 7, pp. 292-303, 2000. nhà xuất bản y học
4. Hoàng Trung Thông, “Tình hình trẻ bai não tại tỉnh Khánh Hòa,” (in việt nam), Tạp
chí kỉ yếu công trình khoa học, Hội phục hồi chức năng Việt Nam, vol. 7, pp. 277-
281, 2001. nhà xuất bản y học
5. S. Y. Yim and C. Y. Yang, “Korean Database of Cerebral Palsy: A Report on
Characteristics of Cerebral Palsy in South Korea,” (in eng), vol. 41, no. 4, pp. 638-
649, Aug 2017.
6. S. A. Rethlefsen, D. D. Ryan, and R. M. Kay, “Classification systems in cerebral
palsy,” (in eng), Orthop Clin North Am, vol. 41, no. 4, pp. 457-67, Oct 2010.
7. Trần Thị Thu Hà (2002). “Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng và nhu cầu
phục hồi chức năng ở trẻ bại não, 2002,”. Luận án Tiến sỹ Y học, Đại học Y Hà Nội.
8. R. Palisano, P. Rosenbaum, S. Walter, D. Russell, E. Wood, and B. Galuppi,
“Development and reliability of a system to classify gross motor function in children
with cerebral palsy,” (in eng), Dev Med Child Neurol, vol. 39, no. 4, pp. 214-23, Apr
1997.
9. Bệnh viện Nhi Trung ương. (2015). Phục hồi chức năng trẻ bại não. Available: http://
benhviennhitrunguong.org.vn/phuc-hoi-chuc-nang-tre-bai-nao-2.html.