Điều trị bảo tồn đối với thoát vị thành bụng khổng lồ có màng bọc: nhân 2 trường hợp

Nguyễn Văn Linh, Ngô Thị Mừng

Main Article Content

Tóm tắt

Thoát vị thành bụng khổng lồ là một thách thức trong điều trị đối với phẫu thuật nhi khoa do gan thoát ra ngoài. Mặc dù có nhiều phương pháp điều trị nhưng tỷ lệ thành công không cao và thời gian nằm viện kéo dài. Nghiên cứu của chúng tôi sử dụng băng ép và providin để làm nhỏ khối thoát vị và tái tạo da giúp trì hoãn cuộc mổ nhằm hạn chế những khó khăn trong quá trình hồi sức sau phẫu thuật. Hai bệnh nhân trong nghiên cứu đã được tiến hành phương pháp trên và cho kết quả khả quan khi: bệnh nhân không cần phải hồi sức, thời gian nằm viện ngắn, khoang bụng phát triển đủ chứa gan. Vì vậy, phương pháp của chúng tôi an toàn và hiệu quả trong điều trị thoát vị thành bụng khổng lồ.

Article Details

Từ khóa

Thoát vị thành bụng khổng lồ, điều trị bảo tồn

Các tài liệu tham khảo

1. Danzer E, Gerdes M, D’Agostino JA et al. Prospective, interdisciplinary follow-up of children with prenatally diagnosed giant omphalocele: short-term neurodevelopmental outcome. J Pediatr Surg 2010;45(4):718-723. https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2009.09.004
2. Pacilli M, Spitz L, Kiely EM et al. Staged repair of giant omphalocele in the neonatal period. J Pediatr Surg 2005;40(5):785-788. https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2005.01.042.
3. Barisic I, Clementi M, Häusler M et al. Evaluation of prenatal ultrasound diagnosis of fetal abdominal wall defects by 19 European registries. Ultrasound Obstet Gynecol 2001;18(4):309-316. https://doi.org/ 10.1046/j.0960-7692.2001.00534.x.
4. Baird PA, MacDonald EC. An epidemiologic study of congenital malformations of the anterior abdominal wall in more than half a million consecutive live births. Am J Hum Genet 1981;33(3):470-478.
5. Blazer S, Zimmer EZ, Gover A et al. Fetal omphalocele detected early in pregnancy: associated anomalies and outcomes. Radiology 2004;232(1):191-195. https://doi.org/10.1148/radiol.2321030795
6. Charlesworth P, Ervine E, McCullagh M. Exomphalos major: the Northern Ireland experience. Pediatr Surg Int 2009;25(1):77-81. https://doi.org/10.1007/s00383-008-2292-8.
7. Ein SH, Langer JC. Delayed management of giant omphalocele using silver sulfadiazine cream: an 18-year experience. J Pediatr Surg 2012;47(3):494-500. https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2011.08.014
8. Campos BA, Tatsuo ES, Miranda ME. Omphalocele: how big does it have to be a giant one? J Pediatr Surg 2009;44(7):1474-1475. Author reply 1475.
9. Fawley JA, Peterson EL, Christensen MA et al. Can omphalocele ratio predict postnatal outcomes? J Pediatr Surg 2016;51(1):62-66. https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2015.10.010.
10. Van Eijck FC, Aronson DA, Hoogeveen YL et al. Past and current surgical treatment of giant omphalocele: outcome of a questionnaire sent to authors. J Pediatr Surg 2011;46(3):482-488. https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2010.08.050.
11. Baerg JE, Thorpe DL, Sharp NE et al. Pulmonary hypertension predicts mortality in infants with omphalocele. J Neonatal Perinatal Med 2015;8(4):333-338. https://doi.org/10.3233/NPM-15915011
12. Drack F, Mack A, Kistler W et al. A giant omphalocele in a preterm infant: the conservative approach. BMJ Case Rep 2014;2014:bcr2014204151. https://doi.org/10.1136/bcr-2014-204151
13. Feltman D, Stokes T, Kett J et al. Is treatment futile for an extremely premature infant with giant omphalocele? Pediatrics 2014;133(1):123-128. https://doi.org/10.1542/peds.2013-1001
14. Kumar HR, Jester AL, Ladd AP. Impact of omphalocele size on associated conditions. J Pediatr Surg 2008;43(12):2216-2219. https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2008.08.050
15. Kouame BD, Koudou THO, Yaokreh JB et al. Outcomes of conservative treatment of giant omphaloceles with dissodic 2% aqueous eosin: 15 years’ experience. Afr J Paediatr Surg 2014;11(2):170-173. https://doi.org/10.4103/0189-6725.132825
16. Mitul AR, Ferdous K. Initial conservative management of exomphalos major with gentian violet. J Neonatal Surg 2012;1(4):51.
17. Suominen PK, Pakarinen MP, Rautiainen P et al. Comparison of direct and intravesical measurement of intraabdominal pressure in children. J Pediatr Surg 2006;41(8):1381-1385. https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2006.04.030.