Thực trạng triển khai bệnh án điện tử tại Trung tâm Quốc tế, Bệnh viện Nhi Trung ương, năm 2021

Nguyễn Thị Bích Liên, Nguyễn Thế Vinh, Nguyễn Thùy Linh, Trần Minh Điển, Lê Xuân Ngọc

Main Article Content

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá thực trạng triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại Trung tâm Quốc tế - Bệnh viện Nhi Trung ương, năm 2021 nhằm nhân rộng triển khai toàn bệnh viện.


Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang, định lượng kết hợp định tính.


Kết quả: Đã thực hiện lập cập nhật hồ sơ bệnh án điện tử; lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử; sử dụng và khai thác hồ sơ bệnh án điện tử và quy định về phần mềm hồ sơ bệnh án điện tử đảm bảo đáp ứng thông tư 46/2018/TT-BYT.


Kết luận: Việc triển khai rộng rãi bệnh án điện tử tại bệnh viện cần sự chỉ đạo quyết liệt hơn nữa từ Ban lãnh đạo bệnh viện: Đầu tư hạ tầng, trang thiết bị CNTT, chuẩn hóa các quy trình quản trị, khám, chữa bệnh, hoàn thiện phần mềm bệnh án điện tử và các ứng dụng hỗ trợ, nâng cao ý thức cán bộ nhân viên y tế và tăng cường đào tạo người sử dụng về Bệnh án điện tử nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cho người dân tại bệnh viện và đáp ứng mục tiêu chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế về chuyển đổi số y tế.

Article Details

Từ khóa

Bệnh án điện tử; Bệnh viện Nhi Trung ương.

Các tài liệu tham khảo

1. Ministry of Health. Circular 46/2018/TT-BYT dated December 28, 2018 on Regulations on electronic medical records. 2018 (in Vietnamese)
2. Ministry of Health. Circular 54/2017/TT-BYT dated December 29, 2017 promulgating a set of criteria for information technology application in medical facilities. 2017 (in Vietnamese)

3. Ministry of Health. Decision No. 7482/QD-BYT dated December 18, 2018 on the set of quality criteria to assess the surgical safety level. 2018. (in Vietnamese)
4. Ministry of Health. Decision No. 4069/2001/QD-BYT dated September 28, 2001 of the Ministry of Health on the promulgation of the medical record form. 2001. (in Vietnamese)
5. Phuong DTB. Actual situation of implementing electronic medical records and some advantages and disadvantages at Quang Ninh Obstetrics and Pediatrics Hospital 2019, Master thesis in hospital management, University of Public Health, Hanoi. 2019. (in Vietnamese)
6. Ministry of Health. Decision No. 4159/QD-BYT, dated October 13, 2014 to promulgate regulations on ensuring the safety of electronic medical information in the health sector. 2014. (in Vietnamese)
7. Ministry of Health. Circular 53/2014/TT-BYT dated December 29, 2014 on Regulations on conditions for medical operations in the network environment. 2014. (in Vietnamese)
8. Ministry of Information and Communications. Circular 22/2013/TT-BTTTT dated December 23, 2013 on the list of technical standards on IT application in the state agencies. 2013. (in Vietnamese)
9. Duc TV. Status of implementing electronic medical records at the Ho Chi Minh City University of Medicine and Pharmacy Hospital in 2018. Master thesis in hospital management, University of Public Health, Hanoi. 2018. (in Vietnamese)
10. Ministry of Health. Decision No. 3725/QD-BYT dated August 16, 2017 on promulgating guidelines for implementing testing information system at medical examination and treatment facilities. 2017. (in Vietnamese)
11.Hang NTT. Actual situation of using electronic medical records at Thu Duc District Hospital in 2019. Master Thesis in Hospital Management, University of Public Health, Hanoi. 2019. (in Vietnamese)