Một số yếu tố nguy cơ nghề nghiệp gây stress ở điều dưỡng viên Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2017

Trần Văn Thơ, Phạm Thu Hiền

Main Article Content

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định các yếu tố nguy cơ nghề nghiệp gây stress ở điều dưỡng viên tại Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2017.
Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, nghiên cứu định lượng trên 287 điều dưỡng viên lâm sàng từ tháng 4/2017 đến tháng 07/ 2017, sử dụng thang đo NSS (Nursing Stress Scale).
Kết quả: Bảy yếu tố nguy cơ nghề nghiệp gây stress ở điều dưỡng viên Bệnh viện Nhi Trung ương bao gồm: Chứng kiến bệnh nhân trải qua những cơn đau; Được bệnh nhân hỏi những điều mà không thoải mái trả lời; Sợ sai sót trong điều trị người bệnh; Phải luân chuyển đến các khoa thiếu nhân viên; Thiếu sự tiếp cận để bày tỏ với đồng nghiệp về cảm giác tiêu cực đối với người bệnh; Khi làm việc với máy tính; Thông tin không đầy đủ từ bác sĩ về tình trạng sức khỏe người bệnh.
Kết luận: Có bảy yếu tố nguy cơ nghề nghiệp gây stress ở điều dưỡng viên Bệnh viện Nhi Trung ương, trong đó chiếm tỷ lệ cao nhất là do quá tải công việc.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Đỗ Mạnh Hùng (2014), Nghiên cứu thực trạng nhận thức, thực hành y đức của điều
dưỡng viên tại Bệnh viện Nhi Trung ương và hiệu quả áp dụng một số biện pháp can
thiệp, Publish health, Đại học Y Thái Bình.
2. Trần Thị Ngọc Mai, Nguyễn Hữu Hùng, Trần Thị Mai Hương (2014), “Thực trạng
stress nghề nghiệp của điều dưỡng lâm sàng đang học hệ cử nhân vừa làm vừa học tại
trường Đại học Thăng Long và Đại học Thành Tây”, Tạp chí y học thực hành.
3. Pamela Gray-Toft and James G Anderson (1981), “The Nursing Stress Scale:
Development of an instrument”, Journal of behavioral assessment. 3(1), pp. 11-23.
4. Vickie A Lambert, Clinton E Lambert, and Misae Ito (2004), “Workplace stressors,
ways of coping and demographic characteristics as predictors of physical and mental
health of Japanese hospital nurses”, International journal of nursing studies. 41(1),
pp. 85-97.
5. Lee Mei-Hua, William L Holzemer, and Juli Faucett (2007), “Psychometric Evaluation
of the Nursing Stress Scale (NSS) Among Chinese Nurses in Taiwan”, Journal of
Nursing Measurement. 15(2), pp. 133-144.
6. US Department of Health and Human Services, Stress at Work (1999), NIOSH
Publications, Cincinnati, Ohio, accessed.