Ảnh hưởng tăng động giảm chú ý đến rối loạn nhân cách ở trẻ 6-12 tuổi theo thang đo NICHQ Vanderbilt tại Bệnh viện Nhi Trung ương, năm 2016

Thành Ngọc Minh, Lê Thanh Hải, Đỗ Mạnh Hùng

Main Article Content

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả mối quan hệ giữa tăng động giảm chú ý (ADHD) và rối loạn nhân cách; Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: mô tả cắt ngang 81 trẻ 6-12 tuổi, từ tháng 9-10/2016, sử dụng biểu mẫu và thang đo NICHQ Vanderbilt.
Kết quả:
- Không tìm thấy mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa ADHD dạng trội về giảm chú ý với bất kỳ chứng rối loạn nhân cách nào (p>0,05).
- ADHD dạng trội về tăng động có mối liên quan với việc trẻ đánh nhau và có mối liên quan với việc trẻ có ít nhất một rối loạn nhân cách (p<0,05).
Từ khóa: Tăng động giảm chú ý; Rối loạn nhân cách;

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Lê Thanh Hải, Nguyễn Thu Hà (2013). Một số hành vi nhân cách ở trẻ tăng động,
giảm chú ý tại Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2013. Tạp chí Y học thực hành (926)
số 7/2014. Tr 61-65.
2. Mental Disorders, Fifth edition: DSM-5. Washington: American Psychiatric
Association, 2013.
3. Visser S, Danielson M, Bitsko R, et al. Trends in the Parent-Report of Health Care
Provider-Diagnosis and Medication Treatment for ADHD disorder: United States,
2003–2011. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2013
4. Pelham WE1, Foster EM, Robb JA. (2007). The economic impact of attentiondeficit/
hyperactivity disorder in children and adolescents. J Pediatr Psychol. 2007
Jul;32(6):711-27
5. Wolraich ML, Lambert W, Doffing MA, Bickman L, Simmons T, Worley K.
Psychometric properties of the Vanderbilt ADHD diagnostic parent rating scale in a
referred population. Journal of Pediatric Psychology2003; 28(8): 559–568.
6. Storebø OJ, Simonsen E (2013). The Association Between ADHD and Antisocial
Personality Disorder (ASPD) A Review. Nov 27, 2013.