Đánh giá trẻ Chậm phát triển vận động thô theo thang điểm GMFM (Gross Motor Functional Measure)

Trịnh Quang Dũng, Lê Thanh Hải, Đỗ Mạnh Hùng

Main Article Content

Tóm tắt

Nghiên cứu về kết quả áp dụng Thang đánh giá vận động thô (GMFM) được thực hiện tại khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Nhi Trung ương từ tháng 2 đến tháng 6 năm 2012. Kết quả nghiên cứu chỉ ra tỷ lệ trẻ nam nhiều hơn trẻ nữ (52% so với 48%); Trong nhóm trẻ có chỉ định áp dụng Thang đo GMFM: Bại não chiếm 27,8%; Chậm phát triển vận động chiếm 58%. Phát triển bình thường về nằm lẫy 48,8%, ngồi 39,5%, về bò quỳ 32,7%, về đứng 23,5% và về đi chạy 0%.
Từ khóa: Chậm phát triển vận động; Thang đánh giá vận động thô (GMFM)

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Dianne Russell (2002), Gross Motor Function Measure (GMFM) score sheet,
CanChild Centre for Childhood Disability Research, McMaster University, Institute
for Applied Health Sciences, McMaster University, 1400 Main St. W., Rm. 408,
Hamilton, L8S 1C7
2. Nguyễn Minh Thuỷ (2004), “Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học bại não và đánh giá
hiệu quả của một số biện pháp phục hồi chức năng vận động cho trẻ bại não tại Hà
Tây”, Luận án Tiến sỹ Y học, Trường Đại học y Hà Nội.
3. Trường Đại học y tế công cộng (1997), “Các nguyên lý cơ bản của dịch tễ học”, NXB
Y Học, Hà Nội.