Đặc điểm những rối loạn điều hòa cảm giác ở trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ

Thành Ngọc Minh, Ths. Mai Thị Xuân Thu, Ths. Nguyễn Mai Hương, Ths. Nguyễn Thị Hồng Thúy

Main Article Content

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ, đặc điểm và một số yếu tố liên quan đến các rối loạn điều hòa cảm giác ở trẻ tự kỷ.
Đối tượng và phương pháp: Mô tả một trường hợp bệnh.
Kết quả: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, thực hiện trên 94 trẻ tự kỷ 3-6 tuổi trong năm 2017 tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
Kết quả: 73 trẻ (77,7%) có ít nhất một loại rối loạn cảm giác, trong đó có 46,9% mắc rối loạn ở 3 giác quan trở lên. Rối loạn điều hòa cảm giác tiền đình chiếm tỷ lệ cao nhất: 55,3%, tiếp theo là rối loạn xúc giác và thị giác (36,2%). Trẻ tự kỷ mức độ nặng hơn (điểm số thang CARS trên 40 điểm) có tỷ lệ mắc rối loạn cảm giác cao hơn rõ rệt (92,3%). Trẻ có rối loạn hành vi hoặc suy giảm nhận thức mức độ trung bình và nặng có tỷ lệ mắc rối loạn cảm giác cao hơn.
Kết luận: Triệu chứng rối loạn điều hòa cảm giác gặp phổ biến và có liên quan mức độ nặng, các vấn đề hành vi, suy giảm nhận thức ở trẻ tự kỷ. Kết quả nghiên cứu gợi ý rối loạn điều hòa cảm giác cần được đánh giá, phát hiện và can thiệp sớm cho trẻ tự kỷ.
Từ khóa: Tự kỷ, Rối loạn điều hòa cảm giác.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Prevalence and characteristics of
autism spectrum disorder among children aged 8 years—Autism and Developmental
Disabilities Monitoring Network, eleven sites, United States, 2012. Morbidity and
Mortality Weekly Report: Surveillance Summaries, vol. 65, no. 3, 1-23.
2. Thành Ngọc Minh và cs (2016). Công tác khám, đánh giá trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ
tại khoa Tâm thần-Bệnh viện Nhi TW giai đoạn 2011-2015. Tạp chí Khoa học-giáo
dục, số đặc biệt-Tháng 11/2016.
3. Grace T. Barabek, Lauren M. Little, K. Diane Parham et al. Sensory features in autism
spectrum disorders. Handbook of autism and pervasive developmental disorders,
Fourth Edition. 2014. John Wiley & Sons, Inc.
4. American Psychiatric Association (APA) (2013). Diagnostic and Statistical Manual
of Mental Disorders - DSM 5.
5. Gal, E., Dyck, M. J., & Passmore, A., (2010). Ralationship between stereotyped
movement and sensory processing disorders in children with and without
developmental or sensory disorders. American Journal of Occupational Therapy, 64,
453-461.
6. Tomchek, S.D., & Dunn, W. (2007). Sensory processing in children with and without
Autism. A comparative study using the short sensory profile. American Journal of
Occupational Therapy, 64, 453-461.
7. Sonam Pankaj Shah, et al., (2015). Prevalance of Sensory Processing Dysfunction
and Pattern on Sensory Profile of children with Autism Developmental Disorders in
Munbai. A pilot study. India Journal of Occupational Therapy, Vol 47, Number 2.
8. Ben-Sasson, A., Hen, L., Fluss, R. et al (2009). A Meta-Analysis of Sensory
Modulation Symptoms in Individuals with Autism Spectrum Disorders. Journal of
Autism and Developmental Disorders, 39 (1).
9. Kern J.K., Trivedi M.H., Garver C.R. et al (2006). The pattern of sensory processing
abnormalities in autism. Autism, Vol 10 (5), 480-494.
10. Baker, A.E.Z, et al. (2008). The Relationship Between sensory processing in Autistic
disorders. A pilot study. Journal Autism Developmental Disorders, 38, 867-875.