Cải thiện thang điểm FLSCC thông qua bổ sung dung dịch Carbohydrate cho bệnh nhân trước phẫu thuật vá thông liên thất tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Lường Hữu Bảy, Nguyễn Thị Thúy Hồng, Cao Việt Tùng, Trần Thị Na, Lê Thị Kim Mai

Main Article Content

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả cải thiện mức độ khó chịu thông qua bổ sung dung dịch carbohydrate cho bệnh nhân trước phẫu thuật vá thông liên thất tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng có đối chứng trên 36 bệnh nhân có độ tuổi từ 2 – 12 tháng tuổi có chỉ định phẫu thuật vá thông liên thất đơn thuần. Bệnh nhân được chia thành 2 nhóm: nhóm can thiệp được sử dụng dung dịch carbohydrate 12,5% trước phẫu thuật 2 giờ và nhóm đối chứng nhịn ăn trước phẫu thuật 4-6 giờ. Đánh giá dựa trên các dấu hiệu lâm sàng và cận lâm sàng tại 2 thời điểm trước và sau phẫu thuật. Kết quả: Giá trị trung bình thang điểm FLACC đánh giá mức độ khó chịu của nhóm can thiệp (1,22 ± 0,55) thấp hơn nhóm chứng (2,33 ± 0,84), sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,001). Lượng dung dịch carbohydrate uống vào và thang điểm FLACC có mối tương quan nghịch (r=-0,682, p<0,001). Không ghi nhận trường hợp xảy ra biến chứng trào ngược dịch dạ dày-phổi trong nhóm can thiệp. Kết luận: Bổ sung dung dịch carbohydrate cho bệnh nhân trước phẫu thuật 2 giờ an toàn và giúp cải thiện hiệu quả mức độ khó chịu cho bệnh nhân.

Article Details

Từ khóa

FLACC, carbohydrate, nhịn ăn, thông liên thất, ERAS

Các tài liệu tham khảo

1. Rizvanović N, Nesek Adam V, Čaušević S et al. A randomised controlled study of preoperative oral carbohydrate loading versus fasting in patients undergoing colorectal surgery. Int J Colorectal Dis 2019;34(9):1551-1561. https://doi.org/10.1007/s00384-019-03349-4
2. Pachella LA, Mehran RJ, Curtin K et al. Preoperative Carbohydrate Loading in Patients Undergoing Thoracic Surgery: A Quality-Improvement Project. J Perianesthesia Nurs Off J Am Soc PeriAnesthesia Nurses 2019;34(6):1250-1256. https://doi.org/10.1016/j.jopan.2019.05.007
3. Dobson G, Chong M, Chow L et al. Guidelines to the Practice of Anesthesia - Revised Edition 2018. Can J Anaesth J Can Anesth. 2018;65(1):76-104. https://doi.org/10.1007/s12630-017-0995-9
4. Doyle DJ, Garmon EH. American Society of Anesthesiologists Classification (ASA Class). In: StatPearls. StatPearls Publishing; 2020. Accessed March 30, 2020. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK441940/
5. Engelman DT, Ali WB, Williams JB et al. Guidelines for Perioperative Care in Cardiac Surgery: Enhanced Recovery After Surgery Society Recommendations. JAMA Surg. 2019;154(8):755-766. https://doi.org/10.1001/jamasurg.2019.1153
6. Tudor-Drobjewski BA, Marhofer P, Kimberger O et al. Randomised controlled trial comparing preoperative carbohydrate loading with standard fasting in paediatric anaesthesia. Br J Anaesth 2018;121(3):656-661. https://doi.org/10.1016/j.bja.2018.04.040
7. Jiang W, Liu X, Liu F et al. Safety and benefit of pre-operative oral carbohydrate in infants: a multi-center study in China. Asia Pac J Clin Nutr 2018;27(5):975-979. https://doi.org/10.6133/apjcn.052018.08