Ứng dụng nghiệm pháp kích thích Glucagon trong chẩn đoán thiếu hụt hormon tăng trưởng ở trẻ thấp lùn

Trần Thị Thùy Linh, Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Ngọc Khánh, Vũ Chí Dũng, Bùi Phương Thảo, Cấn Thị Bích Ngọc, Đỗ Thị Thanh Mai, Bùi Thị Xuân

Main Article Content

Tóm tắt

Thiếu hụt Hormon tăng trưởng (GH) là một trong số những nguyên nhân phổ biến của thấp lùn ở trẻ em. Sử dụng Glucagon trong nghiệm pháp kích thích bài tiết GH giúp chẩn đoán xác định thiếu hụt GH.
Mục tiêu: chẩn đoán những bệnh nhân thiếu hụt hormon tăng trưởng trong số những trẻ thấp lùn.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 95 bệnh nhân được chuẩn đoán thấp lùn từ tháng 6/2017 đến tháng 3/2018.
Kết quả: trẻ nam chiếm 64%, độ tuổi phổ biến từ 2 đến 7 tuổi và từ 7 đến 14 tuổi (46% và 49.5%). Những bệnh nhân trong nghiên cứu có chiều cao chậm ở mức -3.3 ± 1.4SD.Tỉ lệ thiếu GH là 56%, trong đó thiếu GH toàn bộ chiếm 34%.
Kết luận: Nghiệm pháp Glucagon là cần thiết để chẩn đoán thiếu hụt hormon tăng trưởng ở trẻ thấp lùn.
Từ khóa: Nghiệm pháp Glucagon, thấp lùn, thiếu hụt hormon tăng trưởng

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Dattani, M. and M. Preece, Growth hormon deficiency and related disorders: insights
into causation, diagnosis, and treatment. Lancet, 2004. 363(1977 - 1987).
2. Vũ Thị An, Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học lâm sàng và hiệu quả của hormon tăng
trưởng trong điều trị thiếu hụt hormon tăng trưởng, trong Bộ môn Nhi. 2014, Đại học
Y Hà nội.
3. Takeda, A., et al., Recombinant human growth hormon for the treatment of growth
disorders in children: a systematic review and economic evaluation. Health Technol
Assess, 2010. 14(42): p. 1-209, iii-iv.
4. Khánh, T.Q., Điều trị thiếu hụt hormon tăng trưởng tại Bệnh viện Đại học Y Dược
thành phố Hồ Chí Minh. Hội nghị khoa học Nhi khoa Việt Úc lần V, 2007: p. 43 - 49.
5. Christoforidis, A., et al., Clonidine and glucagon stimulation for testing growth
hormon secretion in children and adolescents: can we make it with fewer samples? J
Endocrinol Invest, 2013. 36(11): p. 1046-50.