Khảo sát sự hài lòng của các bà mẹ có con đến khám Tại phòng tái khám và các bà mẹ có con nằm điều trị nội trú tại khoa nhi bệnh viện trường đại học y dược huế

Duong Thi Quynh Tram, Nguyen Thi Minh Thanh

Main Article Content

Tóm tắt

Đặt vấn đề và mục tiêu:Cải tiến chất lượng khám chữa bệnh (KCB) tuân thủ nguyên tắc tổ chức, thực hiện quản lý chất lượng là lấy người bệnh (NB) làm trung tâm, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của BV. Tất cả nhân viên y tế (NVYT) trong BV có trách nhiệm tham gia hoạt động quản lý chất lượng nhằm đổi mới và hoàn thiện hệ thống y tế theo hướng công bằng, hiệu quả và phát triển, tạo cơ hội thuận lợi cho mọi người dân được bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ với chất lượng ngày càng cao. Hơn nữa, chăm sóc sức khỏe trẻ em là nhiệm vụ hết sức quan trọng của toàn bộ xã hội. Vì vậy, nghiên cứu này thực hiện với mục tiêu: Đánh giá mức độ hài lòng của các bà mẹ đưa con đến khám tại phòng tái khám và các bà mẹ có con nằm điều trị nội trú và các yếu tố liên quan tại khoa nhi Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế.


Phương pháp: Nghiên cứu được tiến hành trên 72 bà mẹ có con đến khám tại phòng tái khám và 72 bà mẹ có con nằm điều trị nội trú tại khoa Nhi, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế trong thời gian tháng 2 năm 2020 đến tháng 10 năm 2020. Phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang. Thu thập số bằng phát vấn bộ công cụ khảo sát, đánh giá lại mức độ tin cậy của hai bộ câu hỏi với chỉ số Cronbach alpha lần lượt là 0,93 và 0,94. Phân tích bằng phần mềm SPSS 20.


Kết quả: Các bà mẹ đưa con đến khám tại phòng tái khám và các bà mẹ có con nằm điều trị nội trú tại khoa Nhi, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế có mức độ hài lòng cao về “Khả năng tiếp cận” với tất cả các biển báo, chỉ dẫn, hướng dẫn; về “sự minh bạch thông tin và thủ tục khám bệnh, điều trị”; “Cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ người bệnh”; “thái độ ứng xử, năng lực chuyên môn của nhân viên y tế”; “kết quả cung cấp dịch vụ” của bệnh viện; có mối liên quan giữa tôn giáo và sự hài lòng của bà mẹ về kết quả cung cấp dịch vụ (với p<0,05) và có mối liên quan giữa tình trạng hôn nhân và sự hài lòng của bà mẹ về cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ người bệnh (với p<0,05); có mối liên quan giữa trình độ học vấn và sự hài lòng của bà mẹ về khả năng tiếp cận (với p<0,05) và có mối liên quan giữa trình độ học vấn và sự hài lòng của bà mẹ về sự minh bạch thông tin và thủ tục khám bệnh, điều trị (với p<0,05).


Kết luận: Sự hài lòng của người bệnh và người nhà bệnh nhân là một trong những chỉ số rất quan trọng để đánh giá chất lượng của bệnh viện. Chính vì vậy, mỗi bệnh viện nên có kế hoạch nâng cao mức độ của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân để tạo lên giá trị cao hơn của bệnh viện.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Bo NT, Uc NT. Survey on satisfaction of children's relatives at the pediatric clinic, Tien Giang Central General Hospital in 2018. https://benhvientiengiang.vn/documents/1921334/11515698/1%C4%90D+BO+%28NHI% 29.pdf/3086bc5e-079f-4836-970b-ef3128749de4. (In Vietnamese)
2. Ministry of Health. Principles of hospital management, Medical Publishing House 2009:1-5. (In Vietnamese)
3. Ministry of Health. Decision 3869/QD-BYT Promulgating forms and guidelines for surveying patient and medical staff satisfaction. (In Vietnamese)
4. Giang TTH. Evaluation of patient satisfaction about medical examination and treatment services at the Outpatient Clinic of the National Hospital of Dermatology in 2011. Thesis on hospital management, University of Public Health 2011. (In Vietnamese)
5. Huong BTT. Evaluation of patient satisfaction about the quality of medical examination and treatment services at Outpatient Clinic, Duy Tien District General Hospital, Bac Ninh province, 2009. Thesis on public health, University of Public Health 2009 (In Vietnamese).
6. Phi NT et al. Evaluation of the satisfaction of patients who come for medical examination and treatment at Cau Dien General Clinic, Tu Liem District Medical Center, Hanoi. Journal of Preventive Medicine 2015;4(164). (In Vietnamese).
7. Thanh DN et al. Nursing communication and inpatient satisfaction at Internal Medicine Departments, Thai Nguyen Central General Hospital”, Journal of Science & Technology 2014;115(1):143-148. (In Vietnamese)
8. Van BTD. Evaluation of patients' satisfaction with medical examination and treatment activities at the Central Lung Hospital 2011. Thesis on hospital management, University of Public Health. 2011. (In Vietnamese)