Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của 81 trẻ gái dậy thì sớm trung ương tại bệnh viện trẻ em hải phòng năm 2018-2019

Nguyen Dinh Le, Dang Van Chuc, Tran Duy Huy

Main Article Content

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của 81 trẻ gái dậy thì sớm trung ương (DTSTƯ) tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 10 năm 2019. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu gồm 81 trẻ gái được chẩn đoán là DTSTƯ. Phương pháp nghiên cứu mô tả một loạt ca bệnh. Các trẻ gái được lựa chọn vào nghiên cứu theo phương pháp thuận tiện không xác suất. Kết quả nghiên cứu: Phần lớn (61,73%) dậy thì sớm phát hiện khi trẻ được 6-8 tuổi với lý do đến khám bệnh là vú to (82,71%) và có kinh nguyệt dưới 3 tháng. 100% đối tượng có tuyến vú giai đoạn Tanner 2 trở lên, 16,05% có lông mu, 11,11% có kinh nguyệt và chiều cao tăng thêm 2,05 ± 0,98 cm. Đối tượng có tuổi xương lớn hơn tuổi thực trung bình tại thời điểm khám bệnh là 21,9 ± 2,71 tháng. Hơn một nửa (55,56%) trẻ gái có chiều cao tử cung trên 34 mm. Hầu hết (87,7%) trẻ được làm test GnRH, 100% các trường hợp LH < 0,3 UI/L đều được làm test GnRH. 100% các trường hợp nghiên cứu của chúng tôi là dậy thì sớm trung ương vô căn. Kết luận: Trẻ gái DTSTƯ thường xuất hiện 6-8 tuổi biểu hiện vú to và kinh nguyệt. Tuổi xương cao hơn tuổi thực, bề cao tử cung trên 34 mm, thường vô căn.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Lê Ngọc Duy. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng,cận lâm sàng và kết quả điều trị dậy thì sớm trung ương, Luận án Tiến sĩ Y học. Trường Đại học Y Hà Nội 2018.
2. Hoàng Thị Thủy Yên, Đặng Thị Yên và cộng sự. Một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng dậy thì sớm vô căn ở trẻ gái. Hội nghị khoa học Nội tiết Nhi toàn quốc 2016.
3. Nguyễn Phương Khanh, Huỳnh Thoại Loan. Đặc điểm các trường hợp dậy thì sớm trung ương tại Bệnh viện Nhi đồng 1 từ năm 2008 đến nay. Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh 2014;18 (Phụ bản số 4):33-40.
4. Phan Thị Yến, Nguyễn Minh Hiệp, Nguyễn Văn Sơn. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị dậy thì sớm trung ương vô căn ở trẻ gái tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh. e-ISSN: 2615-9562 TNU Journal of Science and Technology 2019;207(14):237 – 241.
5. Võ Thị Tường Vy. Hiệu quả sau một năm điều trị bệnh nhân dậy thì sớm trung ương tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Hội nghị khoa học kỹ thuật lần thứ 35 2018.
6. Analía Verónica Freire, María Eugenia Escobar, Mirta Graciela Gryngarten et al. High Diagnostic Accuracy of Subcutaneous Triptorelin Test Compared With GnRH Test for Diagnosing Central Precocious Puberty in Girls. Clin Endocrinol 2013;78(3);398- 404. doi: https://10.1111/j.1365-2265.2012.04517.x.
7. Carel JC, Eugster EA, Rogol A et al. Consensus statement on the use of gonadotropin – releasing hormone analogs in children. Pediatrics 2009;123(4):e752-62, doi: https://10.1542/peds.2008-1783
8. Simone MD, Farello G, Palumbo M et al. Growth charts, growth velocity and bone development in childhood obesity. Int J Obes Relat Metab Disord 1995;19:851–857
9. Kletter GB , Klein KO, Wong YY. A pediatrician's guide to central precocious puberty. Clin Pediatr (Phila) 2015;54(5):414-24. doi: https://10.1177/0009922814541807
10. Giabicani E, Allali S, Durand A et al. Presentation of 493 Consecutive Girls with Idiopathic Central Precocious Puberty: A Single-Center Study. PLoS One 2013;8(7):e70931. doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0070931
11. Glisanz. V, Ratib O. Hand bone age: A Digital Atlas of Skeletal Maturity. ISBN 3-540-20951-4 Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York Library of Congress Control Number: 2004114078.
12. Lazar L, Lebenthal Y, Yackobovitch-Gavan M et al. Treated and untreat women with indiopathic central precocious puberty: BMI, evoluation metabolic outcome and general health between third and fifth decades. The jounaral of clinical endocrinology and metabolism 2015;100(4):1445-1451. doi: https://10.1210/jc.2014-3748.
13. Marshall WA, Tanner JM. Variations in pattern pf pubertal changes in girl. Arch Dis Child 1969;44(235):291-303. doi: https://10.1136/adc.44.235.291
14. Mogensen SS et al. Diagnostic work up of 449 consecutive girl who were reffered to be evaluated for precocius puberty. J Clin Endocrinol Metab 2011;96(5):1393-401.
doi: https://10.1210/jc.2010-2745
15. Nirupama KDS, Tschirhart J. Puberty-Defining normal and understanding abnormal. Curent Treatment option in pediatric 2016;2(3):121-130.
16. Sultan C et al. Clinical expression of precocious puberty in girls. Endocr Dev 2012;22:84-100. doi: https://10.1159/000334304. Epub 2012 Jul 25.
17. Tanner JM et al. Prediction of adult height from height and bone in childhood. Archives of disease in childhood 1983;58:767 -776.