Một số đăc điểm dịch tễ của tiêu chảy cấp do Rotavirus và Norovirus ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Vũ Thị Hảo, Đặng Thị Cẩm Băng, Nguyễn Minh Hằng, Đỗ Thu Hường, Phạm Thu Hiền, Phùng Thị Bích Thủy

Main Article Content

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả một số đặc điểm dịch tễ của tiêu chảy cấp do Rotavirus và Norovirus ở trẻ em.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 175 bệnh nhân đến khám, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ 1/2017 đến hết 12/2017 với chẩn đoán tiêu chảy cấp, xác định Rotavirus và Norovirus bằng Realtime PCR đa mồi Taq man probe trên hệ thống ABI 7500.
Kết quả: Trong 175 bệnh nhân tiêu chảy cấp có 49 ca nhiễm Rotavirus chiếm 28% (tỉ lệ nam/ nữ là 34/15, p=0,007), 35 ca nhiễm Norovirus chiếm 20% (tỉ lệ nam/ nữ là 21/14, p=0,237), 3 trường hợp đồng nhiễm chiếm 1,8%. Tỉ lệ tiêu chảy cấp nhiễm Rotavirus chủ yếu gặp ở bệnh nhi từ 12 đến dưới 24 tháng tuổi chiếm 40,8%. Tỷ lệ nhiễm Norovirus chủ yếu gặp ở bệnh nhi từ 6 đến 12 tháng tuổi chiếm 42,9%. Nhiễm Rotavirus gặp nhiều nhất vào tháng 10-12 trong khi nhiễm Norovirus gặp rải rác quanh năm.
Kết luận: Bệnh nhi tiêu chảy cấp nhiễm Rotavirus chiếm 28% chủ yếu ở trẻ 12 đến dưới 24 tháng , nhiễm Norovirus chiếm 20% chủ yếu ở trẻ 6 đến dưới 12 tháng tuổi. Nhiễm Rotavirus chủ yếu gặp vào tháng 10 đến 12 trong năm trong khi nhiễm Norovirus rải rác trong năm.
Từ khóa: Tiêu chảy cấp, Rotavirus, Norovirus, real-time PCR đa mồi

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Umesh D Parashar và các cộng sự. (2003), “Global illness and deaths caused by
Rotavirus disease in children”, Emerging infectious diseases. 9(5), tr. 565.
2. Lê Thị Hồng Nhung Hầu Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Vân
Trang (2013), “Biểu hiện kháng nguyên Norovirus và ứng dụng trong kĩ thuật xác
định kháng thể đặc hiệu Norovirus”, Tạp chí Y học Dự phòng, tập 23, số 3, năm 2013.
3. Shih-Yen Chen et al. (2009), “Norovirus infection as a cause of diarrhea-associated
benign infantile seizures”, Clinical Infectious Diseases. 48(7), tr. 849-855.
4. Lan Thi Phuong Doan và các cộng sự. (2003), “Epidemiological features of Rotavirus
infection among hospitalized children with gastroenteristis in Ho Chi Minh City,
Vietnam”, Journal of medical virology. 69(4), tr. 588-594.
5. Nenonen NP, Hannoun C, Olsson MB, Bergström T. 2009. Molecular analysis of
an oyster-related norovirus outbreak. J. Clin. Virol. 45:105– 108. http://dx.doi.
org/10.1016/j.jcv.2009.04.011.
6. Wilhelmi I, Roman E, Sanchez-Fauquier A (2003), “Viruses causing gastroenteritis”,
Clinical microbiology and infection. 9(4), tr. 247-262.
7. Nancy P Nenonen và các cộng sự. (2009), “Molecular analysis of an oyster-related
Norovirus outbreak”, Journal of Clinical Virology. 45(2), tr. 105-108.
8. Gianvincenzo Zuccotti et al. (2010), “Epidemiological and clinical features of
Rotavirus among children younger than 5 years of age hospitalized with acute
gastroenteritis in Northern Italy”, BMC infectious diseases. 10(1), tr. 218.
9. T. A. Nguyen, F. Yagyu, M. Okame , et al (2007). Diversity of virusesassociated
with acute gastroenteritis in children hospitalized with diarrhea in HoChi Minh City,
Vietnam. Journal of medical virology, 79 (5), 582-590.
10. Bresee J, Fang ZY, Wang B, et al. First report from the Asian Rotavirus Surveillance
Network. Emerg Infect Dis. 2004;10:988–995