Một số yếu tố liên quan đến chẩn đoán muộn bệnh Kawasaki ở trẻ em

Nguyễn Thị Thu Hiền, Đặng Thị Hải Vân

Main Article Content

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định một số yếu tố liên quan đến chẩn đoán muộn bệnh Kawasaki ở trẻ em.
Phương pháp: Mô tả cắt ngang, nghiên cứu được tiến hành từ tháng 7/2015 – tháng 8/2016, có 172 bệnh nhân Kawasaki được chẩn đoán. Các bệnh nhân được chia thành 2 nhóm: nhóm chẩn đoán sớm (chẩn đoán bệnh ≤ 10 ngày tính từ khi  hởi phát, ngày đầu tiên sốt được tính là ngày khởi phát của bệnh), nhóm chẩn đoán muộn (chẩn đoán bệnh > 10 ngày tính từ khi khởi phát).
Kết quả nghiên cứu: Tỷ lệ bệnh nhân Kawasaki chẩn đoán muộn sau 10 ngày chiếm 25%. Các yếu tố liên quan đến chẩn đoán muộn trong phân tích đa biến là: thời gian điều trị tuyến dưới từ 6 ngày trở lên, xuất hiện triệu chứng viêm kết mạc  ắt sau 5 ngày, bệnh nhân có dưới 4 triệu chứng lâm sàng chính lúc chẩn đoán, số lượng bạch cầu máu trước truyền Immuno globulin (ở thời điểm chẩn đoán) < 10 G/l.
Từ khóa: bệnh Kawasaki, chẩn đoán muộn.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Newburger Jane W, Takahashi Masato, Micheal A. et al (2004). Diagnosis, treatment
and long-term management of Kawasaki disease: A statement for Health professionals
from the committee on Rheumatic fever, endocarditis and Kawasaki disease, Council
on cardiovascular disease in the young, American heart association. Pediatrics,
114(6), 1708-1733.
2. Hiromi Muta et al (2012). Late intraveinous immune globulin treatment in patients
with Kawasaki disease. Pediatrics, 129(2), 291-297.
3. L. LuAnn Minich, Lynn A. Sleeper, Andrew M. Atz et al (2007). Delayed diagnosis
of Kawasaki disease: What are the risk factor? Pediatrics, 120, 1434.
4. Marsha S. Anderson, James K. Todd, Mary P. Glode´(2005). Delayed diagnosis of
Kawasaki syndrome: An analysis of the problem. Pediatrics, 115(4), 428-433.
5. R Sittiwangkul, Y Pongprot, S Silvilairat et al (2011). Delayed diagnosis of Kawasaki
disease: risk factors and outcome of treatment. Journal of the Month, 31(2), 109-114.
6. Đặng Thị Hải Vân, Lê Nam Trà, Hồ Sỹ Hà (2007). Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng
bệnh Kawasaki ở trẻ em. Tạp chí nghiên cứu y học, 55(6), 26-33.
7. JSC Joint Working Groups (2014). Guidelines for diagnosis and management of
cardiovascular sequelae in Kawasaki disease. Circulation Journal, 78, 2521-2562.