Tỷ lệ dị ứng thức ăn ở trẻ em bị hen phế quản

Nguyễn Thị Mai Hoa, Nguyễn Ngọc Quỳnh Lê, Lê Thị Minh Hương

Main Article Content

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát tỷ lệ dị ứng thức ăn ở trẻ hen phế quản và loại thức ăn thường gặp.
Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên bệnh nhi hen phế quản.
Chẩn đoán dị ứng thức ăn liên quan IgE dựa vào bệnh cảnh lâm sàng phù hợp và có mẫn cảm
với sữa bò (test lẩy da dương tính và/hoặc IgE đặc hiệu cao), không liên quan IgE dựa vào bệnh
cảnh lâm sàng và test ăn kiêng với thức ăn nghi ngờ.
Kết quả: 172 trẻ được chẩn đoán hen phế quản, tuổi trung bình là 7.09 ± 3.42 tuổi, trẻ trên
5 tuổi chiếm 67,7%; tỷ lệ nam/nữ là 1,8/1.
Mặc dù tỷ lệ nghi ngờ dị ứng thức ăn khá cao chiếm 44.2% tuy nhiên tỷ lệ dị ứng thức ăn
được chẩn đoán xác định ở trẻ hen là 16.9%, trong đó chủ yếu là dị ứng theo cơ chế nhanh qua
IgE (72.4%). Loại thức ăn gây dị ứng thường gặp là đạm sữa bò, cua, tôm, cá và lòng trắng
trứng gà.
Kết luận: Tỷ lệ dị ứng thức ăn ở trẻ hen phế quản chiếm 16,9%. Loại thức ăn thường gặp
nhất là đạm sữa bò, cua, tôm, cá và lòng trắng trứng gà.

Article Details

Từ khóa

Hen phế quản, dị ứng thức ăn, trẻ em

Các tài liệu tham khảo

1. Friedlander JL, Sheehan WJ, and e. al(2013), Food Allergy and Increased Asthma
Morbidity in a School-Based Inner-City Asthma Study. The journal of allergy and
clinical immunology in practice. 1(5). 479-484.
2. Wang J and L. AH.(2011).Food allergies and asthma. Curr Opin Allergy Clin
Immunol.11(3). 249-54.
3. GINA 2014. Global strategy for asthma management and prevention.
4. Nguyễn Thu Hương, Tô Văn Hải, et al.Đánh giá kết quả của seretied trong điều trị dự
phòng HPQ ở trẻ em tại phòng khám chuyên khoa nhi bệnh viện Thanh Nhàn. Tạp
chí Y học thực hành 2015. 947: p. 80-85.
5. Friedlander J.L, and e. al., Food Allergy and Increased Asthma Morbidity in a SchoolBased Inner-City Asthma Study. J Allergy Clin Immunol Pract, 2013. 1 (5): p. 479-
484.
6. Nguyễn Ngọc Phúc, L.T.C., Tình hình kiểm soát hen phế quản ở trẻ em theo GINA
2014 tại khoa nhi tổng hợp I, trung tâm Nhi Khoa bệnh viện Trung Ương Huế. Tạp
chí Y Dược học - Trường đại học Y Dược Huế, 2015. Số đặc biệt: p. 119 -123.
7. Lê Thị Hồng Hanh, Nghiên cứu vai trò của một số dị nguyên đường hô hấp ở bệnh
nhi hen phế quản. Tạp chí Nhi Khoa, 2009. 2(3-4): p. 67-71.
8. Krogulska and e.a. A., Prevalence and Clinical Impact of IgE-Mediated Food
Allergy in School Children With Asthma: A Double-Blind Placebo-Controlled Food
Challenge Study. Allergy Asthma Immunol Res., 2015. 7(6): p. 547-56.
9. Burks AW and e.a. Tang M, ICON: food allergy. J Allergy Clin Immunol, 2012. 129:
p. 906-20.
10. Johnson, J., et al., Perceived food hypersensitivity relates to poor asthma control and
quality of life in young non-atopic asthmatics. PLoS One, 2015. 10(4): p. e0124675.