Khảo sát mô hình bệnh tật tại phòng khám ngoại trú khoa tâm thần, Bệnh viện Nhi Trung ương từ 2016 đến 2018

Nguyễn Mai Hương , Thành Ngọc Minh, Nguyễn Thị Thanh Mai, Nguyễn Thị Hồng Thúy, Đào Thị Thủy

Main Article Content

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát tỷ lệ và đặc điểm của các rối loạn tâm thần ở trẻ em tại phòng khám chuyên khoa Tâm thần, Bệnh viện Nhi Trung ương.
Phương pháp và đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu mô tả, cắt ngang. Sử dụng dữ liệu trong phần mềm eHospital của tất cả bệnh nhân khám và điều trị ngoại trú tại phòng khám chuyên khoa tâm thần, Bệnh viện Nhi Trung ương từ 01/01/2016 đến 31/12/2018. Các rối loạn tâm thần được phân nhóm theo mã số của Danh mục phân loại thống kê quốc tế về bệnh tật và các vấn đề sức khoẻ liên quan lần thứ 10 của Tổ chức Y tế thế giới (ICD 10).
Kết quả: Tổng số có 60.431 lượt khám ngoại trú, trong đó có 42.941 trẻ khám lần đầu, chiếm 71,06%. Trong số khám mới, tỷ lệ nam/nữ khoảng 3,8/1; tuổi trung bình là 5,10 ± 3,16; có 95,39% trẻ khám theo hình thức tự nguyện. Các rối loạn tâm thần gặp nhiều nhất bao gồm: Các rối loạn lan tỏa sự phát triển (F84): 18,26%; Các rối loạn tăng động giảm chú ý (F90): 18,01%; Các rối loạn đặc hiệu về phát triển lời nói và ngôn ngữ (F80): 17, 87% và chậm phát triển tâm thần (F70 đến F79): 10,80%. Có sự khác biệt về độ tuổi đến khám nhưng không có sự khác biệt về thời gian khám giữa các rối loạn.
Kết luận: Các rối loạn phát triển sinh học thần kinh chiếm tỷ lệ cao nhất trong số các rối loạn tâm thần ở trẻ em, cần có những dịch vụ, hoạt động khám chữa bệnh phù hợp đáp ứng với nhu cầu của bệnh nhân và gia đình.

Article Details

Từ khóa

ICD 10, mô hình bệnh tật, rối loạn tâm thần, trẻ em, vị thành niên

Các tài liệu tham khảo

American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM 5). Washington, DC: APA.
Bastiaansen D., Koot H. M., Ferdinand R. F., Verhulst F. C. (2004). Quality of life in children with psychiatric disorders: self-, parent and clinician report. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 43(2),221-30.
Costello E.J., Mustillo S., Keller G., Angold A. (2004). Prevalence of psychiatric disorders in childhood and aldolescence. Mental Health Service: A public Health Perspective 2nd . Oxford University Press, p 111-128.
Marie Laure Baranne, Bruno Falissard (2018). Global burden of mental disorders among children aged 5-14 years. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 12-19.
Thành Ngọc Minh, Nguyễn Mai Hương, Nguyễn Thị Hồng Thúy (2016). Hoạt động đánh giá, chẩn đoán trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ tại Khoa Tâm thần - Bệnh viện Nhi Trung ương từ 2011-2015. Tạp chí Khoa học giáo dục số đặc biệt tháng 11/2016, tr 84-87.
Unicef Việt Nam (2011). Sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội của trẻ em và thanh niên tại một số tỉnh và thành phố ở Việt Nam.
Guilherme V. Polanczyk, Giovanni A. Salum, Luisa S. Sugaya, Arthur Caye, Luis A. Rohde (2015). Annual Research Review: A meta-analysis of the worldwide prevalence of mental disorders in children and adolescents. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 56:3, 345–365.