Liên quan giữa các kháng thể kháng dsDNA, nucleosome và C1q với mức độ hoạt động bệnh Lupus ban đỏ hệ thống trẻ em

Bùi Song Hương, Lê Thị Minh Hương, Trần Thị Chi Mai

Main Article Content

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Bên cạnh kháng thể kháng dsDNA (Anti-dsDNA), kháng thể kháng nucleosome (AnuA) và C1q (AC1qA) là những kháng thể mới đang được nghiên cứu với hy vọng tìm được các dấu ấn miễn dịch hiệu quả trong đánh giá mức độ hoạt động bệnh Lupus.
Mục tiêu: Đánh giá mối liên quan giữa Anti-dsDNA, AnuA và AC1qA với mức độ hoạt động bệnh Lupus ở trẻ em theo thang điểm SLEDAI.
Phương pháp: Nghiên cứu mô tả tiến cứu một loạt ca bệnh.125 bệnh nhi Lupus được đánh giá mức độ hoạt động bệnh theo thang điểm SLEDAI. Định lượng Anti dsDNA, AnuA, AC1qA bằng phương pháp ELISA.
Kết quả: Tỷ lệ dương tính cao của Anti-dsDNA 82,4%, AnuA 91,2%, AC1qA 67,2%, C3 và C4 giảm 90,4%. Anti-dsDNA, AnuA, aC1qA có liên quan với điểm SLEDAI có ý nghĩa thống kê ở các mức độ khác nhau
Kết luận: Anti-dsDNA, AnuA và AC1qA liên quan với điểm SLEDAI và có thể sử dụng trong theo dõi mức độ hoạt động bệnh Lupus.

Article Details

Từ khóa

Lupus ban đỏ hệ thống, tự kháng thể, mức độ hoạt động bệnh

Các tài liệu tham khảo

Bizzaro N, Villalta D, Giavarina D et al (2012). Are anti-nucleosome antibodies a better diagnostic marker than anti-dsDNA antibodies for systemic lupus erythematosus? A systematic review and a study of metanalysis. Autoimmun Rev, 12(2), 97-106.
Elessawia DF, Mahmoud GA, El-Sawy WS et al (2018). Antinucleosome antibodies in systemic lupus erythematosus patients: Relation to disease activity and lupus nephritis. The Egyptian Rheumatologist, 4(1), 31-34.
Chi S, Yu Y, Shi J et al (2015). Antibodies against C1q Are a Valuable Serological Marker for Identification of Systemic Lupus Erythematosus Patients with Active Lupus Nephritis. Dis Markers, 2015, 11.
Rahman SA, Islam MI, Talukder MK et al (2014). Presentation of Childhood Systemic Lupus Erythematosus in a Tertiary Care Hospital. Bangladesh Journal of Child Health, 38(3), 124-129.
Baqui MN, Akhter S, Kabir E et al (2016). A clinicopathological study on lupus nephritis; experience of 34 cases from Bangladesh. J Nephropharmacol, 5(1), 19-23.
Andy SK, Kandasamy E (2018). Clinical profile of systemic lupus erythematosus among children less than 12 years Int J Contemp Pediatr, 5(2), 343-349.
Zivkovic V, Stankovic A, Cvetkovic T et al (2014). Anti-dsDNA, anti-nucleosome and anti-C1q antibodies as disease activity markers in patients with systemic lupus erythematosus. Srp Arh Celok Lek, 142(7-8), 431-436.
Tikly M, Gould T, Wadee AA et al (2007). Clinical and serological correlates of antinucleosome antibodies in South Africans with systemic lupus erythematosus. Clin Rheumatol, 26(12), 2121-2125.
Li T, Prokopec SD, Morrison S et al (2015). Anti-nucleosome antibodies outperform traditional biomarkers as longitudinal indicators of disease activity in systemic lupus erythematosus. Rheumatology, 54(3), 449-457.
Fu SM, Dai C, Zhao Z et al (2015). Anti-dsDNA Antibodies are one of the many autoantibodies in systemic lupus erythematosus. F1000Res, 4(F1000 Faculty Rev),7.
Abdallaa MA, Elmoftya SA, Elmaghraby AA et al (2018). Anti-nucleosome antibodies in systemic lupus erythematosus patients: Relation to anti-double stranded deoxyribonucleic acid and disease activity. The Egyptian Rheumatologist, 40(1), 29-33.
Saigal R, Goyal LK, Agrawal A et al (2013). Anti-nucleosome antibodies in patients with systemic lupus erythematosus: potential utility as a diagnostic tool and disease activity marker and its comparison with anti-dsDNA antibody. J Assoc Physicians India, 61(6), 372-377.
Abdulmajid A, Allawi A, Alwan S et al (2018). Role of Anti-Nucleosome Antibodies in Diagnosis and Evaluation of both Disease Activity and Response to Therapy in Lupus Nephritis, J. Pharm. Sci. & Res., 10(2),425-429.