Nhân một trường hợp áp xe gan do nấm candida ở trẻ sơ sinh

Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Hà Thị Kiều Oanh, Đặng Thị Thu Thủy, Lê Thị Hà

Main Article Content

Tóm tắt

Áp xe gan hiếm gặp ở trẻ sơ sinh, bệnh có tỷ lệ tử vong rất cao do khó khăn trong chẩn đoán và điều trị. Áp xe gan do nấm rất hiếm và mới có vài trường hợp được báo cáo trong y văn. Nhiễm khuẩn huyết, đặt catheter rốn, catheter trung tâm, viêm ruột hoại tử, đẻ non và phẫu thuật là yếu tố nguy cơ cao liên quan đến sự phát triển áp xe gan ở trẻ sơ sinh [1]. Chúng tôi báo cáo một trường hợp áp xe gan do nấm Candida ở trẻ đẻ non, thứ phát sau đặt catheter tĩnh mạch rốn, biểu hiện lâm sàng tình trạng nhiễm khuẩn huyết đã được điều trị thành công.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

Johnsson H, Ewald U. The rate of candidaemia in preterm infants born at a gestational age of 23-28 weeks is inversely correlated to gestational age. Acta Paediatr. 2004;93((7)):954-8
Benjamin DK, Stoll BJ, Fanaroff AA, McDonald SA, Oh W, Higgins RD et al. Neonatal candidiasis among extremely low birth weight infants: risk factors, mortality rates, and neurodevelopmental outcomes at 18 to 22 months. Pediatrics. 2006;117((1)):84-92
Tan NWH, Sriram B, Tan-Kendrick APA, Rajadurai VS. Neonatal hepatic abscess in preterm infants: a rare entity? Ann Acad Med Singapore. 2005;34((9)):558-64
Filippi L, Poggi C, Gozzini E, Meleleo R, Mirabile L, Fiorini P. Neonatal liver abscesses due to Candida infection effectively treated with caspofungin. Acta Paediatr. 2009;98((5)):906-9
Filippi L, Poggi C, Gozzini E, Meleleo R, Mirabile L, Fiorini P. Neonatal liver abscesses due to Candida infection effectively treated with caspofungin. Acta Paediatr. 2009;98((5)):906-9
Herman TE, Siegel MJ. Chronic granulomatous disease of childhood: neonatal serratia, hepatic abscesses, and pulmonary aspergillosis. J Perinatol. 2002;22((3)):255-6
Kandall SR, Johnson AB, Gartner LM. Solitary neonatal hepatic abscess. J Pediatr. 1974;85((4)):567-9.
Doerr CA, Demmler GJ, Garcia-Prats JA, Brandt ML. Solitary pyogenic liver abscess in neonates: report of three cases and review of the literature. Pediatr Infect Dis J. 1994;13((1)):64-9
Siegel MJ. Liver and biliary tract. In: In: Siegel MJ, editor. Pediatric sonography. 2nd edn. New York: Raven Press; 1995. pp. 193-5.
Lee SH, Tomlinson C, Temple M, Amaral J, Connolly BL. Imaging-guided percutaneous needle aspiration or catheter drainage of neonatal liver abscesses: 14- year experience. AJR Am J Roentgenol. 2008;190((3)):616-22
Moss TJ, Pysher TJ. Hepatic abscess in neonates. Am J Dis Child. 1981;135((8)):726-8