Băng chéo động mạch phổi trái phối hợp chít hẹp khí quản

Nguyễn Chi Lăng, Nguyễn Thị Ngoạn, Nguyễn Đức Khôi

Main Article Content

Tóm tắt

Chúng tôi báo cáo một trường hợp bệnh nhi nữ, 4 tuổi, soi phế quản ống mềm (đường kính ống soi 2,8mm): vị trí 1/3 dưới của khí quản chia làm 2 lỗ phải và trái, lỗ bên phải rộng hơn,
luồn ống soi vào lỗ bên phải, quan sát thấy chia tiếp 2 lỗ phế quản. Lỗ bên trái bị chít hẹp không đưa ống soi qua được, niêm mạc khí quản phù nề không quan sát thấy vòng sụn của khí quản.
X-quang: trên phim lồng ngực thẳng có tổn thương thâm nhiễm thuỳ dưới phải. CT lồng ngực đa đầu dò có tiêm thuốc cản quang phát hiện có sự bất thường động mạch phổi trái: động mạch
phổi trái xuất phát từ phía sau của động mạch phổi phải ngang vị trí đốt sống ngực 6 -7, sau đó động mạch dị thường này đi sau khí quản và trước thực quản rồi đến rốn phổi trái. Phế quản
thuỳ trên phải được phân chia từ khí quản ở ngang mức đốt sống ngực 4-5, tiếp theo khí quản thu nhỏ khẩu kính đến rốn phổi trái chia 2 nhánh: phế quản gốc trái và “phế quản cầu”, phế
quản này từ rốn phổi trái đi về phổi phải. 
Bệnh nhi được chẩn đoán xác định dị tật bẩm sinh: Băng chéo động mạch phổi trái phối hợp chít hẹp khí quản, type IIA.

Article Details

How to Cite
Chi Lăng, N., Ngoạn, N. T., & Khôi, N. Đức. (2018). Băng chéo động mạch phổi trái phối hợp chít hẹp khí quản. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa, (5). Truy vấn từ https://jprp.vn/JPRP/article/view/9

Các tài liệu tham khảo

1. Pawade, A., de Leval, M. R., Elliott, M. J. & Stark, J. Pulmonary artery sling. Ann
Thorac Surg 54, 967–970 (1992).
2. Xie J, Juan YH, Wang Q, et al. Evaluation of left pulmonary artery sling, associated
cardiovascular anomalies, and surgical outcomes using cardiovascular computed
tomography angiography. Sci Rep. 2017 Jan 5. 7:40042.
3. Wells, T. R., Gwinn, J. L., Landing, B. H. & Stanley, P. Reconsideration of the anatomy
of sling left pulmonary artery: the association of one form with bridging bronchus and
imperforate anus. Anatomic and diagnostic aspects. 23, 892–898 (1988).
4. Gikonyo, B. M., Jue, K. L. & Edwards, J. E. Pulmonary vascular sling: report of seven
cases and review of the literature. Pediatr Cardiol 10, 81–89, doi: 10.1007/BF02309919
(1989).
5. Stuart Berger, MD; Chief Editor: Howard S Weber, MD, FSCAI. Pulmonary Artery
Sling. Pediatrics: Cardiac Disease and Critical Care Medicine. Updated: Jun 14, 2017
6. Toshihide Inui, Hideyasu Yamada, Norihito Hida, Hideo Terashima, Takefumi Saito,
and Nobuyuki Hizawa.. A case of a pulmonary artery sling misdiagnosed as refractory
asthma for 20 years. Clin Case Rep. 2017 Jun; 5(6): 863–866.
7. Hraska V, et al. Pulmonary artery sling with tracheal stenosis. Multimed Man
Cardiothorac Surg. 2009 Jan 1;2009