Một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng của người nhà bệnh nhân tại khoa khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn năm 2019

Đỗ Thị Kim Tạo

Main Article Content

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng của người nhà bệnh nhân tại khoa khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn năm 2019.


Phương pháp: Mô tả cắt ngang. 514 người chăm sóc trẻ (từ 18 tuổi trở lên).


Kết quả: Sự hài lòng của người nhà bệnh nhân về chất lượng dịch vụ KCB không có sự khác biệt theo giới (p> 0,05), tỷ lệ hài lòng ở nam và nữ xấp xỉ bằng nhau (nam 74,3%, nữ 74,8%). Giữa nghề nghiệp với sự hài lòng của người nhà bệnh nhân có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Qua bảng số liệu ta thấy tỷ lệ người nhà bệnh nhân là nông dân và lao động tự do hài lòng cao nhất 73,9%. Tỷ lệ người nhà bệnh nhân không hài lòng cao hơn ở đối tượng học sinh sinh viên và công nhân viên chức 42,4%.


Kết luận: Trình độ học vấn và nghề nghiệp của đối tượng nghiên cứu liên quan đến sự không hài lòng trong KCB: đối tượng có trình độ học vấn càng cao thì mức độ không hài lòng cao hơn; Đối tượng là công nhân, học sinh, sinh viên có tỷ lệ không hài lòng cao nhất.

Article Details

Từ khóa

Sự hài lòng, khoa khám bệnh

Các tài liệu tham khảo

[1] Ministry of Health. Decision on approving and promulgating the Project "Determining methods of measuring people's satisfaction with public health services" No: 4448/ QD-BYT, dated 6th November, 2013. (in Vietnamese)
[2] Ministry of Health. Decision approving the implementation plan "Renewing the service style and attitude of health workers towards patient satisfaction" No: 2151/QD-BYT, dated 4th June, 2015. (in Vietnamese)
[3] Huong PTT. Situation and some factors related to the satisfaction of patients who come to medical examination at the clinic, Hai Phong University of Medicine and Pharmacy Hospital in 2014. Thesis Master of Public Health, Hai Phong University of Medicine; 2014. (in Vietnamese)
[4] My NTT. Current status of satisfaction and some factors related to inpatient satisfaction at Duong Kinh District Medical Center, Hai Phong city in 2012. Master Thesis of Public Health, Hai Phong University of Medicine and Pharmacy; 2012. (in Vietnamese)
[5] Thuy NT. Study on satisfaction and some related factors of inpatient patients at Hai Duong General Hospital in 2015. Thesis Master of Public Health, Hai Phong University of Medicine and Pharmacy; 2015. (in Vietnamese)
[6] Xiang X, Xu WY, Foraker RE. Is Higher Patient Satisfaction Associated With Better Stroke Outcomes?. Am J Manag Care 2017;23(10):e316-e322.
[7] Kahlenberg CA, Nwachukwu BU, Schairer W et al. Patient Satisfaction Reporting After Total Hip Arthroplasty: A Systematic Review. Orthopedics 2017;40(3):e400-e404. https://doi.org/10.3928/01477447-20 170120-04.