Thực trạng tuân thủ điều trị của trẻ động kinh tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Trần Thị Huyền, Cao Vu Hung, Tran Van Hoc, Nguyen Danh Ngon

Main Article Content

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá tuân thủ điều trị và tái khám theo hẹn của trẻ động kinh tại Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2019.


Đối tượng: Thực hiện 01 nghiên cứu cắt ngang trên bệnh nhi và người chăm sóc chính đến khám và điều trị tại Khoa thần kinh, Bệnh viện Nhi Trung ương từ tháng 01/2019 đến tháng 12/2019.


Kết quả: Tuổi trung bình là 74,3 ± 45,1 (tháng tuổi). Nhóm tuổi thường gặp nhất là nhóm 2-6 tuổi (40,5%), thấp hơn là nhóm 6-12 tuổi (30,0%), các nhóm còn lại có tỷ lệ thấp. Tỷ lệ nam: nữ là 1,43:1. Hầu hết người chăm sóc chính là cha mẹ (92,5%). Thời gian điều trị trung bình là 20,4 ± 15,7 tháng, tỷ lệ trẻ  tuân thủ điều trị tốt 43,5%, 31,5% trẻ tuân thủ điều trị trung bình và 25,0% tuân thủ điều trị kém, trong vòng 6 tháng có 40,5% trẻ tái khám đúng hẹn. Lý do không tuân thủ tái khám đúng hẹn chủ yếu do người nuôi dưỡng bận việc hoặc trẻ bận học (37,8%) và khoảng cách từ nhà tới bệnh viện xa (26,1%)


Kết luận: Tỷ lệ bệnh nhân tuân thủ điều trị và tái khám không cao. Các yếu tố liên quan có ý nghĩa thống kê với việc không tuân thủ điều trị thuốc ở trẻ em đó là: mức độ bảo hiểm y tế, tuổi khởi phát cơn, thời gian điều trị bệnh và tần suất cơn sau điều trị bệnh.

Article Details

Từ khóa

Tuân thủ điều trị, tái khám, động kinh, trẻ em

Các tài liệu tham khảo

[1] Tuan TD. Assessment of treatment compliance and follow-up appointment for children with epilepsy at the Children's Hospital No.1. Journal of Medicine in Ho Chi Minh City 2016;20(1):172-179. (in Vietnamese)
[2] Ferrari CM, Cardoso de Sousa RM, Castro LH. Factors associated with treatment non-adherence in patients with epilepsy in Brazil. Seizure 2013;22(5):384-389.
https://doi.org/10.1016/j.seizure.2013.02.006
[3] Cramer JA, Glassman M, Rienzi V. The relationship between poor medication compliance and seizures. Epilepsy Behav 2002;3(4):338-342. https://doi.org/10.1016 /s1525-5050(02)00037-9
[4] World Health Organization. Adherence to long-term therapies: evidence for action. Geneva; 2003, p. 81-87.
[5] Shope JT. Medication compliance. Pediatric Clinics of North America 1981;28:5-21.
[6] Deogratias M, Katabalo. Determinants of adherence to anticonvulsants and compliance health psychology - Processes and Applications. London, Chapman & Hall; 2015, p. 74-102.
[7] Liu L, Yiu CH, Yen DJ et al. Medication education for patients with epilepsy in Taiwan. Seizure 2003;12(7):473-477.