Nghiên cứu sự nhạy cảm với kháng sinh của một số chủng vi khuẩn gây viêm đường hô hấp cấp ở trẻ em dưới 6 tuổi tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa 2009 - 2014

Do Ngoc Hoai

Main Article Content

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định sự nhạy cảm với kháng sinh của một số chủng vi khuẩn gây viêm đường hô hấp cấp ở trẻ dưới 6 tuổi  tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa - năm 2009 - 2014.


Phương pháp: Nghiên cứu mô tả với đối tượng là trẻ em dưới 6 tuổi điều trị nội trú được chẩn đoán viêm đường hô hấp tại các khoa lâm sàng từ: 1/2009 đến 10/2014.


Kết quả: Nghiên cứu bệnh phẩm từ 43.574 mẫu dịch mũi họng của bệnh nhi viêm đường hô hấp cấp dưới 6 tuổi, chúng tôi đã phân lập được tổng số 21.769 loại vi khuẩn với tỷ lệ phân lập là 49,95%. Trong đó tỷ lệ phân lập cao nhất đối với H.influenza, S. pneumoniae và M. Catarrhalis tương ứng là 13,94%; 7,11%; 1,43%. Xét nghiệm độ nhạy cảm với kháng sinh cho thấy tất cả các loại vi khuẩn H.influenza, S. pneumoniae và M. catarrhalis đều nhạy cảm với Fosphomycine. Trong đó S. pneumoniae và M. catarrhalis nhạy cảm với Imipenem, H. Influenza nhạy cảm với Penicilline và Piperacilline, M. catarrhalis nhạy cảm với Tobramycine và Ofloxacine. Tất cả H.influenza, S. pneumoniae và M. catarrhalis đều kháng với Tri/Sulpha, Cloramphenicol, Erythromycine với tỷ lệ cao.


Kết luận: Fosphomycin là kháng sinh lựa chọn tốt cho điều trị nhiễm trùng hô hấp cấp tính, còn với S.pneumoniae và M.catarrhalis thì Imipenem là lựa chọn tốt. Trong khi đó, tất cả các kháng sinh SXT, CHL, ERY đều đề kháng với tỷ lệ cao và không nên là lựa chọn cho điều trị.

Article Details

Từ khóa

Viêm đường hô hấp cấp, vi khuẩn

Các tài liệu tham khảo

[1] Ministry of Health. Training material for bacteriology, Program on prevention and control of acute respiratory infections, Hanoi; 2007, p. 1-31. (in Vietnamese)
[2] Chinh LH. Research on bacteria capable of causing respiratory infections in nasopharynx of healthy children under 5 years old and their antibiotic resistance level. Program of acute respiratory infections (ARI); 2006, p.28-38. (in Vietnamese)
[3] Hung TD. Study on the rate and level of antibiotic resistance of Haemophilus influenza and Streptococcus pneumonia in healthy children and pneumonia in Can Tho-2007. Doctoral thesis of Medicine, Hanoi; 2008:26-70. (in Vietnamese)
[4] La VT. Clinical and subclinical Characteristics of acute bronchitis in children. Pediatrics Journal 2007;15(2):117-123. (in Vietnamese)
[5] Hasegawa K, Yamamoto K, Chiba N et al. Diversity of Ampicillin-Resistance Genes in Haemophilus influenzae in Japan and the United States. Microb Drug Resist 2003;9(1):39-46.
[6] Kim IS, Ki CS, Kim S et al. Diversity of Ampicillin-Resistance Genes and Antimicrobial Susceptibility Patterns in Haemophilus influenzae Strains Isolated in Korea. Antimicrobial Agents and Chemotherapy 2007;51(2):453-460.
[7] Gotoh K, Qin L, Watanabe K et al. Prevalence of Haemophilus influenzae with resistant genes isolated from young children with acute lower respiratory tract infections in Nha Trang, Viet Nam. Journal of infection and Chemotherapy 2008;14(5):349-353.
[8] Peleg AY, Hooper DC. Hospital-Acquired Infections Due to Gram-Negative Bacteria. N Engl J Med 2020;362(19):1804-1813.
[9] Madhi SA, Petersen K, Madhi A et al. Increased disease burden and antibiotic resistance of bacteria causing severe community-acquired lower respiratory tract infections in human immunodeficiency virus type 1-infected children. Clin Infect Dis 2000;31(1):170-176.
[10] Todar K. Bacterial Resistance to Antibiotics. Todar’s online textboox of bacteriology; 2008, p. 1-4.
[11] Grassi GG, Bucci R. Resistance to antibiotics of bacteria involved in respiratory infections (author's transl). Ann Sclavo 1976;18(2):211-222.
[12] Costelloe C, Metcalfe C, Lovering A et al. Effect of antibiotic prescribing in primary care on antimicrobial resistance in individual patients: systematic review and meta-analysis. BMJ 2010;340:c2096.