Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng viêm phổi nhiễm Chlamydia Trachomatis ở trẻ em dưới 6 tháng tuổi tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Pham Thu Hien, Vu Thi Tam, Nguyen Thi Thanh Thuy, Nguyen Tan Hung, Nguyen Thi Thanh Phuc, Do Thi Xuan

Main Article Content

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của viêm phổi nhiễm Chlamydia trachomatis (C. trachomatis) ở trẻ dưới 06 tháng tuổi tại Bệnh viện Nhi Trung ương.    


Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện trên 71 trẻ dưới 06 tháng tuổi bị viêm phổi nhiễm C.trachomatis tại Khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi Trung ương từ 1/9/2017 đến 31/8/2018. 


Kết quả: Triệu chứng nổi bật của viêm phổi nhiễm C. trachomatis ở trẻ dưới 6 tháng tuổi gồm: ho cơn dai dẳng, viêm kết mạc, viêm mũi họng, sinh thường, mẹ có viêm nhiễm phụ khoa trong thai kỳ. Số lượng bạch cầu ái toan trên 300/mm3 được coi là triệu chứng cận lâm sàng đặc trưng của viêm phổi nhiễm C.trachomatis.


Kết luận: Lâm sàng của viêm phổi do C.trachomatis đa dạng, được gợi ý với ho dai dẳng, đi kèm viêm mũi họng, viêm kết mạc, mẹ có viêm nhiễm phụ khoa trong thai kỳ. Tăng bạch cầu ái toan trên 300/mm3 được coi là dấu hiệu đặc trưng của viêm phổi nhiễm C. trachomatis.

Article Details

Từ khóa

Pneumonia, chlamydia trachomatis, đặc điểm lâm sàng

Các tài liệu tham khảo

[1] WHO. Pneumonia: The Deadliest Childhood Disease Pneumonia. World pneumonia day infographic; 2015.
[2] WHO. Hospital care for children. Guidelines for the management of common childhood illnesses, Second edition; 2013.
[3] Souza EL, Girão RS, Simões JM et al. Chlamydia trachomatis: A major agent of respiratory infections in infants from low-income families. Jornal de Pediatria - Rio J 2012;88(5):423-429.
[4] Mishra KN, Bhardwaj P, Mishra A et al. Acute Chlamydia Trachomatis Respiratory Infection in Infants. Journal of Global infectious diseases 2011;3(3):216-220.
[5] Mishori R, Erica L, Claskey M et al. Chlamydia Trachomatis Infections: Screening, Diagnosis, and Management. American Family Physician 2012;86(12):1127-1132.
[6] Chen CJ, Wu KG, Tang RB et al. Characteristics of Chlamydia trachomatis infection in hospitalized infants with lower respiratory tract infection. Journal of Microbiology, Immunology and Infection 2007;40(3):255-259.
[7] Duc LV, Hong PTM. Characteristics of pneumonia in children under 6 months old infected with Chlamydia Trachomatis at the Respiratory Department of the Children’s Hospital No. 2. HCMC Medical Journal 2014;18(1). (in Vietnamese)
[8] Pammi M, Hammerschlag MR. Chlamydia trachomatis infections in the newborn. BioMedCentre Infectious Diseases 2014;(14):20.
[9] Balla E, Gilbert G, Donders G, Petrovay F et al. Chlamydia trachomatis Infections in Neonates. Journal of Medical Microbiology 2012;61(3):1114-1117.
[10] Hurtadol ML, Guerr FM. Early Neonatal Infection by Chlamydia trachomatis. Journal of Infectious Diseases & Therapy 2014;2(5):1000158.
[11] Terada K, Kishimoto, Niizuma T et al. A case of Chlamydia trachomatis and Mycoplasma pneumoniae coinfection in a child. Kansenshogaku Zasshi 1999;73(9):939-942.