Nhận thức, thực hành chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi mắc tiêu chảy cấp của người chăm sóc chính tại Khoa Điều trị Tự nguyện C - Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2019

Quach Thi Hoa

Main Article Content

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả nhận thức, thực hành của người chăm sóc chính có con dưới 5 tuổi mắc tiêu chảy cấp tại khoa Điều trị Tự nguyện C- Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2019 và xác định một số yếu tố liên quan.


Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, chọn mẫu thuận tiện 382 người chăm sóc chính có con dưới 5 tuổi mắc tiêu chảy cấp ≤ 2 lần đang được điều trị tại khoa Điều trị tự nguyện C từ 01/04/2019 đến 31/12/2019.


Kết quả: Số người chăm sóc chính có nhận thức đúng về chăm sóc trẻ tiêu chảy cấp là 29,8%; Số người chăm sóc chính có thực hành đúng về chăm sóc trẻ tiêu chảy cấp là 37,2%. Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa trình độ học vấn và kiến thức của người chăm sóc chính với thực hành chăm sóc trẻ mắc tiêu chảy cấp.


Kết luận: Hầu hết người chăm sóc chính chưa có nhận thức đúng và thực hành đúng về chăm sóc trẻ mắc tiêu chảy cấp. Trình độ học vấn và kiến thức của người chăm sóc chính là những yếu tố liên quan đến thực hành chăm sóc trẻ mắc tiêu chảy cấp.

Article Details

Từ khóa

Tiêu chảy cấp; người chăm sóc chính; dưới 5 tuổi

Các tài liệu tham khảo

[1] Ansari M, Izham M, Ibrahim M et al. Mothers’ Knowledge, Attitude and Practice Regarding Diarrhea and its Management in Morang Nepal: An Interventional Study. Tropical Journal of Pharmaceutical Research 2012;11(5):847-854.
[2] Gollar LH, Avabratha KS. Knowledge, attitude and practice of mothers of under-five, Children regarding diarrheal illness: A study from coastal Karnataka. Muller J Med Sci Res 2018;9(2):66-70.
[3] Mumtaz Y, Zafar M, Mumtaz Z. Knowledge attitude and practices of mothers about diarrhea in children under 5 years. J Dow Uni Health Sci 2014;8(1):3-6.
[4] UNICEF/WHO. Ending Preventable Deaths from Pneumonia and Diarrhoea by 2025. The Intergrated Global Action Plan for Pneumonia and Diarhoea (GAPPD), UNICEF World Health Organization; 2013.
[5] UNICEF/WHO. Diarrhoea: Why Children Are Still Dying and What Can Be Done. UNICEF World Health Organization; 2009.
[6] Ca Mau Obstetrics and Pediatrics Hospital Bulletin, https://bvsannhicamau.vn/hoat-dong/10/nghien-cuu-khoa-hoc/khao-sat-kien-thuc-thai-do-va-hanh-dong.html [Accessed 12 April 2020]. (in Vietnamese)
[7] Thanh NV. Assessing the knowledge of mothers who have babies with diarrhea at the Department of Pediatrics, Bong Son Regional General Hospital 2009. The 4th National Scientific Research on Nursing, Hanoi, October 25-26, 2010, Vietnam Nurses Association, 2010, p.102-108. (in Vietnamese)
[8] Ca Mau Obstetrics and Pediatrics Hospital Bulletin,https://bvsannhicamau.vn/hoat-dong /10/nghien-cuu-khoa-hoc/khao-sat-kien-thuc-thai-do.html. [Accessed 12 April 2020]. (in Vietnamese)
[9] Ca Mau Obstetrics and Pediatrics Hospital Bulletin, https://bvsannhicamau.vn/hoat-don g/10/nghien-cuu-khoa-hoc/khao-sat-kien-thuc-thai-do.html [Accessed 12 April 2020]. (in Vietnamese)
[10] Xuan LTT, Anh TQ, Tuy LTT. Some factors related to knowledge, attitude, practice of acute diarrhea of people in 2 communes of Ham Thuan Bac district, the Binh Thuan province in 2013. Journal of Preventive Medicine 2015;166(6):352. (in Vietnamese)