Di chứng sau viêm não ở trẻ em và nhu cầu chăm sóc tại Bệnh viện Nhi Trung ương (2018 - 2019)

Ho Thi Bich, Nguyen Van Lam, Hoang Thi Hoa

Main Article Content

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định các hình thái di chứng và nhu cầu chăm sóc trẻ di chứng sau viêm não.


Phương pháp: Nghiên cứu mô tả tiến cứu 270 bệnh nhi viêm não điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ 01/08/2018 đến 31/07/2019.


Kết quả: Có 78/270 (28,8%) bệnh nhi ra viện có di chứng. Trong đó tỷ lệ bệnh nhân cần tập đi lại chiếm 84,6%, tiếp theo đó là khiếm khuyết về lời nói và tập cử động tay là 73,1%, thay đổi hành vi là 60,3%, suy giảm khả năng học tập và làm việc là 61,6%, 55,2% số bệnh nhân còn co giật động kinh, và cuối cùng là 35,9% bệnh nhân cần trợ thính. Tuổi mắc bệnh viêm não chủ yếu ở nhóm trên 60 tháng. Bệnh gặp ở nam nhiều hơn nữ (nam/ nữ = 1,5/1). Tỷ lệ những bệnh nhi viêm não ra viện để lại di chứng là 28,8%.


    Kết luận: Căn nguyên khác nhau để lại tình trạng di chứng khác nhau. Viêm não Nhật Bản và Viêm não HSV để lại di chứng nặng nề hơn. Nhu cầu chăm sóc khác nhau tùy vào mức độ di chứng.

Article Details

Từ khóa

Viêm não ở trẻ em, di chứng viêm não.

Các tài liệu tham khảo

[1] Huong NTT, Tung TM, Yen NTT et al. Clinical epidemiological characteristics of encephalitis - meningitis at Vietnam National Children’s Hospital from 2011 – 2014. Journal of Preventive Medicine 2015;8(168):186. (in Vietnamese)
[2] Michaeli O, Kassis I, Shachor-Meyouhas Y et al. Long-term motor and cognitive outcome of acute encephalitis. Pediatrics 2014;133(3):e546-52.
[3] An PN. Encephalitis in children. Medical Publishing House; 2016. (in Vietnamese)
[4] Venkatesan A, Tunkel AR, Bloch KC et al. Case Definitions, Diagnostic Algorithms and Priorities in Encephalitis: Consensus Statement of the International Encephalitis Consortium 7. Clinical Infectious Diseases 2013;57(8):1114-1128.
[5] Lewthwaite P, Begum A, Ooi MH et al. Disability after encephalitis development and validation of a new outcome score. Bull World Health Organ. 2010;88(8):584-592.
[6] Tripathy SK. Clinico - epidemiological Stady of Viral Acute Encephalitis Syndrome cases and Comparison to Nonviral Case in Children from Eastern India. J Glob Infect Dis. 2019;11(1):7-12.
[7] Thanh Hoa Hospital of Pediatrics Bulletin http://tph.vn/home/vi/news/Nghien-cuu-khoa-hoc/NGHIEN-CUU-DAC-DIEM-LAM-SANG-CAN-LAM-SANG-VA-KET-QUA-DIEU-TRI-BENH-VIEM-NAO-TAI-KHOA-HOI-SUC-CAP-CUU-BENH-VIEN-NHI-THANH-HOA-NAM-2015-200/ [accessed 15 May 2020]. (In Vietnamese)
[8] Palmer RJ, Knox HF. Sequelae of encephalitis, report of a study after the California epidemic. Calif Med. 1956;84(2) :98-100.
[9] Shrivastava P, Shrivastava DK. A study of sequelae of acute encephalitis syndrome in district Gorakhpur, Uttra Pradesh, India. Int J.Res Med Sci. 2016;4(4):1062-1067.