Một số đặc điểm dịch tễ học lâm sàng của viêm gan cấp do Cytomegalovirus tại Bệnh viện Nhi Trung ương 2015 - 2016

Nguyễn Văn Lâm, Võ Mạnh Hùng, Nguyễn Phương Thảo, Phạm Nhật An

Main Article Content

Tóm tắt

TÓM TẮT NGHIÊN CỨU


Mục tiêu: Tỷ lệ và một số đặc điểm dịch tễ học tử vong trong vòng 24 giờ nhập viện ở bệnh nhi dưới 15 tuổi, tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An từ 2009 đến 2014. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu toàn bộ bệnh nhi tử vong trong 24h từ năm 2009 đến năm 2014 tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.


Kết quả nghiên cứu: Nghiên cứu 1038 bệnh án bệnh nhi tử vong, kết quả cho thấy: tỷ lệ tử vong trong vòng 24 giờ nhập viện là 29,9% tổng số bệnh nhi tử vong, tử vong trong vòng 24 giờ nhập viện ở tháng 2 tỷ lệ cao nhất với 35,9% số ca. Trong đó sơ sinh chiếm tỷ lệ cao nhất với 66,8%, tiếp đến trẻ 1- 12 tháng tuổi là 19,7%. Một số yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ tử vong trong vòng 24 giờ nhập viện là bệnh nhi được xử trí ở bệnh viện tuyến trước trước khi nhập viện, đơn vị vận chuyển cấp cứu, phương tiện vận chuyển (p<0,05).


Kết luận: Trong cấp cứu bệnh nhi, các yếu tố nguy cơ tử vong 24 giờ đầu nhập viện là trẻ ở độ tuổi sơ sinh, trẻ cấp cứu không được xử trí tuyến trước và thiếu đơn vị, phương tiện vận chuyển.


Từ khóa: dịch tễ học, tử vong 24h, yếu tố nguy cơ

Article Details

How to Cite
Lâm, N. V., Hùng, V. M., Thảo, N. P., & An, P. N. (2019). Một số đặc điểm dịch tễ học lâm sàng của viêm gan cấp do Cytomegalovirus tại Bệnh viện Nhi Trung ương 2015 - 2016. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa, (5), 21-27. Truy vấn từ https://jprp.vn/JPRP/article/view/15

Các tài liệu tham khảo

1. Phạm Nhật An và cộng sự (1998), “Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, dịch tễ học và diễn biến của viêm gan virus cấp ở trẻ em trong 5 năm 1991-1995 tại Bệnh viện Nhi Trung ương”, Nhi khoa. 7(1), tr. 9-12.
2. Hoàng Trọng Kim và Đỗ Thị Ngọc Diệp (2003), “Viêm gan siêu vi cấp ở trẻ em”, Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh. 7(1), tr. 193-195.
3. Phạm Thị Sửu và cộng sự (1995), “Đặc điểm lâm sàng bệnh viêm gan virus B ở trẻ em”, Kỷ yếu công trình nghiêm cứu khoa học Viện bảo vệ sức khỏe trẻ em 1991-1995, tr. 122-123.
4. Vũ Thi Hải Yến (2003), Tìm hiểu căn nguyên, đặc điểm lâm sàng và biến đổi một số chỉ số huyết học, hóa sinh trong viêm gan virus cấp trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Đại học Y Hà Nội, Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ.
5. Hasan Tezer,et. al (2008), “Cytomegalovirus hepatitis and ganciclovir treatment in immunocompetent children”, The Turkish journal of pediatrics. 50(3), pp. 228.
6. Tanju Basarir Ozkan, Resit Miistik et. al (2007), “Antiviral therapy in neonatal cholestatic cytomegalovirrus hepatitis”, BMC Gastroenterology. 7(9), pp.1471-1475.
7. Robert T.Shooley Martin, S.Hirsch (2000), “Các bệnh nhiễm EBV” và “Nhiễm vi rút cự bào”, Các nguyên lý nội khoa Harrison, (tập 2), (Sách dịch), Nhà xuất bản Y học, tr. 585-597.
8. Vujacich C, VidiellaG et. al (2006), “Cytomegalovirrus infection with hepatic involvement in immunocompetent adults ”, Medicina. 66(3), pp.206-210.