Đánh giá hiệu quả nuôi dưỡng đường tiêu hóa ở trẻ cực non và rất non tháng tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Lê Phương Linh, Lê Minh Trác, Nguyễn Thị Việt Hà

Main Article Content

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá sự tăng trưởng thể chất ở trẻ cực non và rất non tháng trong giai đoạn nuôi dưỡng tối thiểu đến lúc hoàn toàn bằng đường tiêu hóa.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu theo dõi dọc trên 190 trẻ sơ sinh có tuổi thai từ 25 - 32 tuần được nuôi dưỡng đường tiêu hóa bằng phác đồ xây dựng dựa trên “Khuyến cáo điều trị dinh dưỡng cho trẻ sinh non, nhẹ cân” của Hội Nhi khoa Việt Nam và hướng dẫn nuôi dưỡng trẻ cân nặng rất thấp của nhóm nghiên cứu Đại học McMaster, Canada tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.
Kết quả: 8, 4% trẻ sinh ở tuần thai 25-32 có cân nặng không tương ứng với tuổi thai. 87,2% trẻ cực nhẹ cân (<1000g) về lại cân nặng lúc sinh dưới 3 tuần, 70,6% trẻ rất nhẹ cân (1000-1499g) về lại cân nặng lúc sinh dưới 2 tuần, tất cả các trẻ nhẹ cân vừa (1500-1800g) về lại cân nặng lúc sinh từ dưới 21 ngày. 39,9% trẻ tăng cân đạt mức trên 15g/kg/ngày. 72,9% trẻ đạt được chiều cao tăng 0,9cm/tuần và 59% trẻ đạt được vòng đầu tăng 0,9cm/tuần.
Kết luận: Phác đồ dựa trên “Khuyến cáo điều trị dinh dưỡng cho trẻ sinh non, nhẹ cân” của Hội Nhi khoa Việt Nam và hướng dẫn nuôi dưỡng trẻ cân nặng rất thấp của nhóm nghiên cứu Đại học McMaster, Canada áp dụng thực tế tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương giúp trẻ lấy lại
cân nặng lúc sinh tốt.

Article Details

How to Cite
Linh, L. P., Trác, L. M., & Hà, N. T. V. (2019). Đánh giá hiệu quả nuôi dưỡng đường tiêu hóa ở trẻ cực non và rất non tháng tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa, 3(2). Truy vấn từ https://jprp.vn/JPRP/article/view/124

Các tài liệu tham khảo

WHO (2016). Preterm birth, http: //www. who. int/mediacentre/factsheets/fs363/en/.
Hội Nhi khoa Việt Nam và Hội Chu sinh và Sơ sinh TP. HCM (2013), Khuyến cáo điều trị dinh dưỡng cho trẻ sinh non, nhẹ cân.
Dutta S, Singh B., Chessell L., et al. (2015), Guidelines for Feeding Very Low Birth Weight Infants, Nutrients, số 7(1), tr.423-42.
Anne CC Lee, Joanne Katz, Hannah Blencowe, et al. (2013), National and regional estimates of term and preterm babies born small for gestational age in 138 low-income and middle-income countries in 2010, Lancet Glob Health 2013 Jul, 1(1): tr26-36.
Jessie Morgan, Lauren Young, và William McGuire (2015), Slow advancement of enteral feed volumes to prevent necrotising enterocolitis in very low birth weight infants, Cochrane Database of Systematic Reviews, (10).
Tanis R Fenton, Roseann Nasser, Misha Eliasziw, Jae H Kim, Denise Bilan, Reg Sauve (2013), Validating the weight gain of preterm infants between the reference growth curve of the fetus and the term infant, BMC Pediatr, 13: 92.