Viêm phổi do vi khuẩn gram âm ở trẻ em và mối liên quan giữa căn nguyên vi khuẩn với mức độ nặng của bệnh

Đào Minh Tuấn, Lê Thị Hoa, Nguyễn Quanh Khanh

Main Article Content

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định căn nguyên vi khuẩn Gram âm và mối liên quan với mức độ nặng của viêm phổi ở trẻ từ 1 tháng đến 5 tuổi.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả tiến cứu trên 85 trẻ viêm phổi do vi khuẩn Gram âm từ 1 tháng đến 5 tuổi điều trị tại Bệnh viện Nhi trung ương từ 1/8/2017 đến 31/7/2018. Bệnh phẩm là dịch tỵ hầu, hoặc dịch rửa phế quản phế nang, đánh giá mức độ nặng của bệnh trên lâm sàng.
Kết quả: H. influenza chiếm tỷ lệ cao nhất 53%, K. pneumonia 16,5%, P. aeruginosa 8,2%, M. catarrhalis 3,5%, các vi khuẩn khác chiếm 18,8%. Nhóm trẻ viêm phổi do P. aeruginosa có tỷ lệ viêm phổi nặng rất cao 85,7%.Tương tự nhóm do K. pneumonia viêm phổi nặng 71,4%, nhóm do H. influenza bị viêm phổi nặng 55,6%. Thời gian điều trị trẻ viêm phổi do P. aeruginosa kéo dài 35,4 ± 28,4 ngày. Thời gian điều trị viêm phổi do vi khuẩn M. catarrhalis là 9,3 ± 5,1 ngày (p<0,05).
Kết luận: H. influenza là vi khuẩn Gram âm hay gặp nhất gây viêm phổi. Tỷ lệ viêm phổi nặng và thời gian điều trị kéo dài ở nhóm trẻ viêm phổi do P. aeruginosa là chủ yếu.

Article Details

How to Cite
Tuấn, Đào M., Hoa, L. T., & Khanh, N. Q. (2019). Viêm phổi do vi khuẩn gram âm ở trẻ em và mối liên quan giữa căn nguyên vi khuẩn với mức độ nặng của bệnh. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa, 3(2). Truy vấn từ https://jprp.vn/JPRP/article/view/123

Các tài liệu tham khảo

WHO/Unicef (2017). UNICEF Data: Monitoring the situation of children and women,
World Health Organization (2007). Manual for the Laboratory Identification and Antimicrobial Susceptibility Testing of Bacterial Pathogens of Public Health Importance in the Developing World.
WHO (2014). Revised WHO classification and treatment of childhood pneumonia at health facilities.
Trần Quỵ và Nguyễn Tiến Dũng (1990). Các yếu tố nguy cơ trong viêm phổi rất nặng ở trẻ em. Kỷ yếu công trình NCKH (1989-1990), Bệnh viện Bạch Mai, 1994.
Lê Thị Minh Hương và Ngô Thị Tuyết Lan (2013). Một số yếu tố liên quan đến tỷ lệ tử vong của viêm phổi do vi khuẩn gram âm ở trẻ em dưới 5 tuổi. Tạp chí y dược học quân sự, 4 (38), 69-73.
Vejar L, e. al và (2000). Risk factors for home deaths due to pneumonia among low socioeconomic level Chilean children, Santiago de Chile. Rev. Med. Chil, 128 (6), 627-632.
MICHAEL OSTAPCHUK, DONNA M. R, RICHARD HADDY và cộng sự (2004). Community-Acquired Pneumonia in Infants and Children. Am Fam Physician, 70 (5), 899-908.
Đào Minh Tuấn và cộng sự (2012). Ngiên cứu căn nguyên và mức độ kháng kháng sinh của vi khuẩn gây viêm phổi ở trẻ em từ 1 đến 5 tuổi. Tạp chí y học Việt Nam, 397, 216-221.
Lê Thị Hồng Hanh, Lê Thị Hoa, Nguyễn Duy Bộ và cộng sự (2016). Nghiên cứu căn nguyên vi khuẩn và tình trạng kháng kháng sinh của trẻ viêm phổi từ 1 tháng đến 15 tuổi tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Tạp chí Y học thực hành, 11 (1207), 2-5.
Ngô Thị Tuyết Lan (2009). Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị bệnh viêm phế quản phổi do vi khuẩn Gram âm ở trẻ em từ 2 tháng đến 5 tuổi, Luận văn Bác sĩ chuyên khoa cấp II, Trường Đại học Y Hà Nội.