Nhận xét kết quả điều trị xuất huyết giảm tiểu cầu tiên phát ở trẻ từ 1 tháng đến 24 tháng tuổi tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Trần Thị Mạnh , Nguyễn Thị Mai Hương, Dương Bá Trực

Main Article Content

Tóm tắt

Xuất huyết giảm tiểu cầu tiên phát (XHGTCTP) là bệnh hay gặp nhất trong các bệnh lý của cơ quan huyết học. Phác đồ điều trị bệnh XHGTC cho bệnh nhi dưới 2 tuổi còn khác nhau giữa các trung tâm.
Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị xuất huyết giảm tiểu cầu tiên phát bằng corticoid ở trẻ 1- 24 tháng tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Gồm 73 bệnh nhân được chẩn đoán xuất huyết giảm tiểu cầu tiên phát từ 1 tháng - 24 tháng tuổi được điều trị bằng methyl prednisonetheo phác đồ điều trị XHGTCTP tại khoa Huyết học lâm sàng Bệnh viện Nhi Trung Ương.
Kết quả: Đánh giá và theo dõi bệnh nhân sau 6 tháng điều trị bằng corticoid có 80,9% bệnh nhân đáp ứng hoàn toàn, 2,7% bệnh nhân đáp ứng một phần, 16,4% bệnh nhân không đáp ứng. Thời gian điều trị trung bình của nhóm nghiên cứu là 5,77 ± 3,40 ngày. Trong đó, thời gian nằm viện chủ yếu là 4 - 6 ngày chiếm từ 50 đến 54%.
Kết luận: Bệnh nhân đáp ứng tốt với điều trị bằng corticoid và thời gian nằm viện ngắn.

Article Details

How to Cite
Mạnh , T. T., Hương, N. T. M., & Trực, D. B. (2019). Nhận xét kết quả điều trị xuất huyết giảm tiểu cầu tiên phát ở trẻ từ 1 tháng đến 24 tháng tuổi tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa, 3(2). Truy vấn từ https://jprp.vn/JPRP/article/view/122

Các tài liệu tham khảo

Nguyễn Thị Minh An(1995), “Xuất huyết giảm tiểu cầu chưa rõ nguyên nhân”, Bài giảng bệnh học nội khoa, Nhà xuất bản Y học, tr. 192-199.
Nguyễn Công Khanh (1991), “Bệnh máu tại khoa huyết học lâm sàng Viện Nhi”, Kỷ yếu công trình 10 năm 1981 - 1991, tr. 93-99.
Nguyễn Công Khanh (2004), “Huyết học lâm sàng Nhi khoa”, Nhà xuất bản Y học, tr.233-250.
Imbach P, Barandun S, Apuzzo V, et al (1981) “High - dose intravenous gammaglobulin for idiopathic thrombocytopenic purpura in childhood” Lancet, 1(8232): 1228 -31.
James N. G. , Mujahid A. R (2011), “Thrombocytopenia”, Hematology, Mc Graw -Hill, p 495-539.
Oliver C (1997), “Purpura”, Pediatric, Elipses, p 276 - 280.
Ruggiero A. , Ridola V, Lazzareschi ae al (2000), “Managelent of idiopathic thrombocytopenic purpura in children: a single instation experience”, Pediatr Med Chir 22, p 31-34.
Sandler S. G, Sandler D. A (2003), “Immune thrombocytopenic purpura”, eMedicine.com, Inc.
O Brien S, Richey K, Smith K (2005) “Treatment of acute childhood idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP): A cost - uitily analysis”, Blood 106:1337 Abstract.