Báo cáo ca bệnh Kawasaki kháng truyền immunoglobulin điều trị thành công bằng infliximab

Đặng Thị Hải Vân, Phạm Thị Thúy Ngân, Đỗ Minh Thùy, Cao Việt Tùng

Main Article Content

Tóm tắt

Cơ sở lý luận: Kawasaki là một bệnh viêm mạch cấp tính tự giới hạn chưa rõ nguyên nhân. IVIG và aspirin là phương pháp điều trị các trường hợp Kawasaki cấp tính đang được khuyến cáo hiện nay, nhưng không có các hướng dẫn dựa trên bằng chứng để điều trị những trường hợp không đáp ứng với IVIG. Trong vài năm gần đây với sự tiến bộ của y học, các nhà khoa học đã hiểu hơn về sinh lý bệnh của bệnh Kawasaki, về vai trò của các yếu tố chống viêm trong cơ chế bệnh sinh và ứng dụng các thuốc điều trị đích như TNF và IL-1 để điều trị các trường hợp bệnh nhân Kawasaki kháng Immunoglobulin (IVIG).


Báo cáo ca bệnh: Bệnh nhân nữ 11 tháng tuổi được chẩn đoán Kawasaki điển hình tiếp tục tiến triển giãn mạch vành sau 3 đợt điều trị IVIG và 1 đợt corticoid. Sau đó bệnh nhân được điều trị thành công bằng Infliximab (IFX).

Article Details

How to Cite
Thị Hải Vân, Đặng, Ngân, P. T. T., Thùy, Đỗ M., & Tùng, C. V. (2018). Báo cáo ca bệnh Kawasaki kháng truyền immunoglobulin điều trị thành công bằng infliximab. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa, (5). Truy vấn từ https://jprp.vn/JPRP/article/view/10

Các tài liệu tham khảo

1. Aeschlimann F.A. and Yeung R.S.M. (2016). TNF and IL-1 Targeted Treatment in
Kawasaki Disease. Curr Treat Options Rheumatol, 2(4), 283–295.
2. McCrindle B.W., Rowley A.H., Newburger J.W., et al. (2017). Diagnosis, Treatment,
and Long-Term Management of Kawasaki Disease: A Scientific Statement for Health
Professionals From the American Heart Association. Circulation, 135(17), e927–
e999.
3. Agarwal S. and Agrawal D.K. (2017). Kawasaki disease: etiopathogenesis and novel
treatment strategies. Expert Rev Clin Immunol, 13(3), 247–258.
4. Tremoulet A.H., Jain S., Jaggi P., et al. (2014). Infliximab for intensification of
primary therapy for Kawasaki disease: a phase 3 randomised, double-blind, placebocontrolled trial. The Lancet, 383(9930), 1731–1738.
5. Burns J.C., Best B.M., Mejias A., et al. (2008). Infliximab Treatment of Intravenous
Immunoglobulin–Resistant Kawasaki Disease. J Pediatr, 153(6), 833–838.e6.
6. Mori M., Imagawa T., Hara R., et al. (2012). Efficacy and limitation of infliximab
treatment for children with Kawasaki disease intractable to intravenous
immunoglobulin therapy: report of an open-label case series. J Rheumatol, 39(4),
864–867.
7. Kobayashi T., Inoue Y., Takeuchi K., et al. (2006). Prediction of intravenous immunoglobulin unresponsiveness in patients with Kawasaki disease. Circulation,
113(22), 2606–2612.